Burgerparticipatie rond vzw Levensust

Op 24 april 2018 lokte een infovergadering van vzw Levenslust, die als doel had de plannen voor het domein van de vzw toe te lichten, een 90-tal bezorgde buurtbewoners. Ook Open VLD Dilbeek was van de partij.

Op de uiteenzetting werd duidelijk dat de buren niet opgezet waren met de voorgestelde ontwerpen voor de inplanting van een significant aantal sociale woningen op de site langs de Scheestraat op de grens van Lennik en Schepdaal. Ze vroegen met recht en reden inspraak in de keuzes die ook hun woon- en levenskwaliteit aanbelangen. Om de eis kracht bij te zetten, deed de werkgroep ‘buren van Levenslust’ een beroep op de gemeente Dilbeek, met een dringend verzoek om de bewoners van Schepdaal bijstand te bieden in dit dossier.

Op het RUP Levenslust werden uiteindelijk heel wat opmerkingen geformuleerd op het initieel voorgestelde ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Levenslust. Ondanks de ingediende bezwaren werd het plan toch aangepast, zij het slechts minimaal.

Sinds midden 2018 liep er een tweede openbaar onderzoek van de gemeente Lennik over het RUP Levenslust. Op donderdag 20 september 2018 hield de werkgroep een informatieavond. De wijzigingen en mogelijke impact van het RUP op de buurt werden weer uitvoerig besproken, deze keer in aanwezigheid van 80 betrokkenen in café ‘de Rare Vos’. Naar aanleiding van de vergadering werd aan de buurt voorgesteld om, geheel vrijblijvend, een bezwaarschrift te ondertekenen zodat er rekening kon worden gehouden met de geuite bezorgdheden.

De oproep leidde tot het indienen van een groot aantal bezwaren (een 300-tal), waarop de gemeente Lennik besliste om de procedure van het ontwerpplan stop te zetten en dit allemaal dankzij de inbreng van ‘de buren van Levenslust’, de gemeente Dilbeek en enkele natuurverenigingen. Dit betekent ook dat het huidige gewestplan, dat de ruimte omschrijft als een ‘parkgebied met zones van openbaar nut’, vooralsnog van kracht blijft.

Naar de toekomst toe houden wij mee de vinger aan de pols. Open VLD Dilbeek looft de positieve inbreng van de initiatiefnemers in het dossier van RUP Levenslust. Burgerparticipatie werkt wel degelijk!

(tekst ingezonden door Alain Yeli, bestuurslid van Open VLD Dilbeek)

DILBEEK Levenslust

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland