Gooik en Natuurpunt ruziën om ‘kaalslag’ op Kesterheide

Het gemeentebestuur van Gooik gaat in de clinch met Natuurpunt Pajottenland omtrent het kappen van een reeks bomen op Kesterheide, met de bedoeling de percelen om te zetten in heidegrond.

kesterheide kappingen 3
Klik op beeld om te vergroten

“Daarvoor wordt met zware machines de bodem omgewoeld en diep uitgegraven. De ambitie blijkt te zijn om hiermee vooral aan de noordkant een schrale heide te laten ontstaan”, reageert burgemeester Michel Doomst (CD&V).

De gemeente nam contact op met de Vlaamse diensten om te protesteren tegen wat ze “een kaalslag” noemt. “Gooik zal ook weigeren om in die zin vergunningen toe te staan die binnen haar bevoegdheid valt. De idee om heide te herstellen is goed, maar de aanplanting moet oordeelkundig en strategisch beperkt blijven. Vooral de zuidkant noemen specialisten in die zin gunstig voor aanplanting”, aldus Doomst.

In het masterplan voor Kesterheide wenst Gooik het gebied als een zacht recreatief terrein toegankelijk te houden voor mensen. “Een overmatige heidebeplanting mag dat niet onmogelijk maken. Ook de bestaande bomenpopulatie heeft een natuurwaarde in het Pajottenland die moet gerespecteerd worden. De gemeente zal niet toestaan dat zowel bomen als mensen in de toekomst van de Kesterheide worden geweerd”, zegt Doomst.

Verwarring rond werken

Volgens Natuurpunt Pajottenland verwart de gemeente de werken die nu aan de gang zijn met de geplande werken over omvorming naar heide (zie verder). “De werken die momenteel gebeuren hebben helemaal niets te maken met omvormen naar heide. Hier worden momenteel voornamelijk populieren gekapt, maar dit perceel blijft ook op termijn bos (door heraanplant en spontane bosontwikkeling). Uiteraard hebben we hiervoor de wettelijke procedure gevolgd en toelating gekregen van Agentschap voor Natuur en Bos”, aldus Natuurpunt.

“Bij inventarisatie bleek het een relatief monotoon bos met weinig ondergroei. Bedoeling is dat dit op termijn gevarieerder wordt (diverse boomsoorten, bosranden, ondergroei, open plekken…) met als gevolg een rijkere fauna en flora zoals bijv. vlinders en eikelmuis. De komende jaren zal de groei van jonge bomen en struiken explosief zijn en na 5 à 10 jaar is er weer sprake van een echt bos, maar dan een gevarieerder bos, met meer soorten en meer natuur dan nu het geval was.”

kesterheide kappingen 1Europese habitat

Natuurpunt is van plan om twee kleine percelen aan de Ninoofsesteenweg te kappen, plus een aantal ‘verdwaalde’ populieren op het vroegere crossterrein. Aan de bomen op andere plaatsen, zoals rond de IJzeren Man of Pervivo, wordt niet geraakt, aldus de milieuorganisatie.

“Doel is het omvormen van kleine bestaande populierenbosjes naar ‘habitats’ die passen in de Europese natuurdoelen voor het gebied. We kappen een aantal kaprijpe populieren (met minieme waarde voor biodiversiteit) en gaan op die percelen proberen om op termijn tot heischraal grasland en ‘Brabantse heide’ te komen”, zegt Natuurpunt Pajottenland.

“Heischraal grasland is een expliciet natuurdoel in Vlaams en Europees beleid omdat deze vorm van natuur zeldzaam is in Vlaanderen. Op die manier komt er meer variatie in het landschap, met meer diverse soorten planten en dieren die er zich thuis voelen. Een gevarieerder en gezonder landschap waar iedereen van kan genieten.”

“Natuur is vooral gebaat is bij variatie van leefgebieden. Hier op Kesterheide hebben we, omwille van de bodem, kans om door beheer naar habitats te werken die elders in Gooik of het Pajottenland niet mogelijk zijn. Om de ontbossing op Kesterheide te compenseren wordt door Natuurpunt op andere locaties in Vlaanderen bos bijgeplant”, besluit Natuurpunt.

kesterheide kappingen 4

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland