Studie om uit te maken wat te doen met rijkswachtkazerne

Vorig jaar besloot de Vlaamse Regering om een conceptsubsidie t.w.v. 60 000 EUR toe te kennen aan het lokaal bestuur voor de realisatie van een Sociaal Incubatiecentrum in de oude rijkswachtkazerne aan de Denderstraat.

‘Bedoeling is om op deze site innovatieve dienstverleningsconcepten te ontwikkelen waarbij ontmoetings-, sociaal-artistieke, activerings- en economische activiteiten geïntegreerd worden’, zeggen OCMW-voorzitter Sarah Smeyers (N-VA), schepen van Gezin Iwein De Koninck (CD&V) en schepen van Welzijn Dylan Casaer (SD&P).

De Vlaamse subsidie zal aangewend worden voor het uitvoeren van een conceptstudie. Deze studie moet in overleg met de betrokken stads- en OCMW-diensten en het lokale middenveld, uitzoeken welke samenwerkingsverbanden best aangegaan worden, welk aanbod er moet zijn en hoe de site toegankelijk en aantrekkelijk moet worden voor een groot en divers publiek.

‘Tegelijkertijd moeten we erover waken dat de site laagdrempelig is en inspeelt op de noden van de kansarme doelgroep, zodat ook zij de weg hiernaartoe vinden. Bovendien moet er een financieel plan uitgewerkt worden zodat de sociale incubatiesite een zelfbedruipend en duurzaam project wordt. Ook de inrichting en renovatie van de site maken onderwerp uit van de studie’, aldus nog Smeyers.

Begin dit jaar werd de projectfiche van het sociaal incubatiecentrum bekend gemaakt via de website Thuis In De Stad. Op basis van de ingeschreven geïnteresseerde studiebureaus selecteerde het team Stedenbeleid 3 studiebureaus die volgens hen het best geplaatst zijn om deze opdracht via een multidisciplinair team te begeleiden.

‘Door middel van een overheidsopdracht zal de stad Aalst in juli een studiebureau selecteren om in september van start te gaan met het studietraject. Het bestek van deze overheidsopdracht werd gisteren door de gemeenteraad goedgekeurd’, zegt schepen Casaer. ‘Tegen uiterlijk september 2016 zal de conceptstudie afgerond zijn en zal de uitbouw van het sociaal incubatiecentrum verder vorm krijgen.’

‘Het is ook de bedoeling dat het sociaal incubatiecentrum afgestemd wordt op de werking van het Huis van het Kind en acties i.k.v. lokale kinderarmoedebestrijding zodat er tussen deze projecten naar de nodige synergie kan worden gezocht’, besluit schepen De Koninck.

Het OCMW is inmiddels volop bezig met de verwerving van de voormalige rijkswachtkazerne waarvoor 2 miljoen euro werd voorzien in de meerjarenplanning.