Meerderheid verwerpt wegenis Rubensveld

Het project om in het Rubensveld 116 woningen te bouwen stuit, zoals reeds eerder vermeld, op weerstand van de omwonenden. Het project dat zou worden ontwikkeld door de BVBA ICM uit Wetteren, ligt in een woonuitbreidingsgebied maar omdat het in zijn geheel zal gerealiseerd worden moet er geen woonbehoefte aangetoond worden.

O Petitie Rubensveld
Het burencomité Verenigde Straten overhandigde twee jaar geleden een lijvige petitie aan het gemeentebestuur.

Vooraleer het college van burgemeester en schepenen een uitspraak kan doen betreffende de stedenbouwkundige vergunning moet de gemeenteraad het voorgestelde wegenistracé goedkeuren. Open VLD en N-VA, die samen de bestuursmeerderheid vormen, verwerpen het voorgestelde wegenistracé en zullen die houding verdedigen op de gemeenteraad van eind september.

Het wegenistracé verwerpen zij om een aantal redenen. Vooreerst zijn er opmerkingen van de eigen dienst infrastructuur omtrent de beveiliging tegen overstromingsrisico’s en de infiltratievoorzieningen. Verder vinden Open VLD en N-VA dat er te weinig parkeerplaatsen (51) zijn voorzien op het openbaar domein.

Bijkomend verkeer zal, volgens de meerderheidspartijen, de positie van de zwakke weggebruikers (in het bijzonder de fietsers) nog meer in het gedrang brengen. Tenslotte wijzen Open VLD en N-VA erop dat er een gebrek is aan een (open) groene ontmoetingsruimte, voor spelende kinderen en buurtfeesten.

Om al die redenen zal het wegenistracé door de meerderheid niet goedgekeurd worden.

Klik op de foto voor een groter beeld :