Ninove gaat in op uitnodiging Maggie De Block

Maggie De Block, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, stelt twee miljoen euro ter beschikking voor projecten ‘Kinderen eerst’. Het gaat om de oprichting van lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede, één van de strijdpunten van het federaal armoedeplan voor kinderen en ouders.

Volgens OCMW-voorzitter Lieven Meert en schepen voor armoedebestrijding Katie Coppens komt de oproep van Maggie De Block als geroepen : ‘We hebben geen moment geaarzeld om hierop in te tekenen en brachten al een aantal partners rond de tafel die zelfs al een engagementsverklaring tekenden om samen met het OCMW en de stad een overlegplatform kinderarmoede op te richten. We kunnen terecht stellen dat de eerste, belangrijke stappen naar acties voor het werken aan (kinder)armoede gezet zijn. Het project is ingediend door het OCMW dat hierin de trekkersrol krijgt, in samenwerking met de stad en vzw Teledienst. In onze budgetten voorzien we middelen om vanaf 2016 echt aan de slag te gaan. Als ons project aanvaard wordt kunnen we al vanaf juli 2014 concreet werken aan het voorkomen van (kinder)armoede’

De subsidie kan 50 000 euro bedragen en zal onder andere gebruikt worden voor het steunen van concrete acties voor kleuters en kinderen in kansarmoede zoals het aanbieden van startpakketjes voor school, voor deelname aan sport en spel, voor vorming aan de beroepskrachten om armoede te (h)erkennen, voor het opstellen van een echt kinderarmoedebeleidsplan.

Of Ninove de subsidie krijgt, wordt pas over enkele weken bekendgemaakt. De projecten zullen eerst onderzocht worden door de POD Maatschappelijke Integratie. De POD kan tijdens de selectieprocedure bijkomende informatie vragen. Op basis van de evaluatie door de POD Maatschappelijke Integratie, beslist de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over de selectie van de projecten.

Topartikels editie Ninove-Dender