Gronckelhuis verkocht voor sociaal woonproject

De gemeenteraad van Lennik keurde maandag de verkoop van het Gronckelhuis aan Vlabinvest goed.

De sociale huisvestingsmaatschappij betaalt 280.000 euro en de afspraak is dat er op het perceel, na afbraak van de bestaande woning, minimum acht sociale appartementen worden gerealiseerd.

Het schepencollege van Lennik nam de principebeslissing voor de verkoop al op 20 maart.

Huisvestingsmaatschappijen kunnen een versnelde financiering bekomen van Vlaanderen om het ‘bindend sociaal objectief’ – het aantal sociale woningen dat elke gemeente moet hebben tegen 2020 – te realiseren.

Lennik kocht het Gronckelhuis, op de hoek van de Karel Keymolenstraat met de Schoolweg, destijds aan met de bedoeling er sociale huisvesting te realiseren. Het huis zelf staat al jaren leeg, waardoor de gemeente er een leegstandbelasting moest op betalen.

Lennik verkoopt ongeveer 9 are van de in totaal 23 are. De resterende oppervlakte blijft eigendom van de gemeente en werd ingericht als openbare parking.