Burgemeesters uit de Vlaamse Randregio trekken aan de alarmbel

De 33 burgemeesters van Halle-Vilvoorde vragen opnieuw voor een erkenning als ‘Vlaamse Randregio’ met bijhorende middelen vanuit de hogere overheid. Dat is volgens hen nodig om de maatschappelijke uitdagingen door de grote verstedelijkingsdruk vanuit Brussel de baas te kunnen. Met de eisenbundel Memorandum 2024 willen ze de druk op de toekomstige onderhandelaars voor de nieuwe Vlaamse en federale regering verhogen.

De burgemeesters van Halle-Vilvoorde pleiten voor de erkenning van de regio als Vlaamse Randregio. Alle 33 steden en gemeenten kampen in verschillende gradaties met dezelfde noden en uitdagingen en dat vraagt een centrale aanpak en voldoende middelen. Op 28 februari 2024 stelden de burgemeesters een memorandum voor met een helder overzicht van alle noden en uitdagingen. Ze lanceren een oproep aan alle politieke partijen om de concrete voorstellen op te nemen in de verkiezingsprogramma’s, met het oog op het Vlaamse en federale regeerakkoord in de volgende legislatuur.

Dit ‘Vlaamse Randregio’-dossier werd ondertekend tijdens het burgemeestersoverleg van 28 februari, in het bijzijn van provinciegouverneur Jan Spooren en verschillende volksvertegenwoordigers uit de regio. 
VerstedelijkingsdrukHalle-Vilvoorde ondervindt een uitzonderlijke verstedelijkingsdruk die duidelijk boven het Vlaamse gemiddelde uitstijgt. Dat brengt enorme maatschappelijke uitdagingen met zich mee, die bovendien pijlsnel evolueren. De grootste impact is er in de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand, grenzend aan de hoofdstad of aan faciliteitengemeenten, maar ook in de tweede gordel rond Brussel wordt de impact steeds groter.

Halle-Vilvoorde vangt deze uitdagingen op als buffer voor de rest van Vlaanderen, maar daar staan te weinig middelen tegenover voor de lokale besturen. Als enige provincie heeft Vlaams-Brabant slechts één centrumstad, hoewel meerdere steden en gemeenten in Halle-Vilvoorde die rol vervullen. Een nieuwe aanpak dringt zich dus op.
 Vlaamse Randregio“Daarom vragen we op basis van objectieve gegevens om de erkenning van Halle-Vilvoorde als unieke ‘Vlaamse Randregio’ en om een evenredige financiering”, zegt Koen Van Elsen, voorzitter van Toekomstforum. “Dat gebeurde eerder bv. ook voor de specifieke uitdagingen van de kustregio. In projecten rond taal, integratie, onderwijs en welzijn kunnen het Vlaamse Randfonds en het Gemeentefonds echt het verschil maken in Halle-Vilvoorde. Dat tonen we aan in dit memorandum.”

“In afwachting van een hervorming van het Gemeentefonds vragen we een versterking van de financiële middelen via een tweede, extra pijler van het Vlaamse Randfonds. Naar analogie van met het Kustfonds, moeten deze middelen rechtstreeks bij de 33 lokale besturen terechtkomen, zodat zij zelf hun lokaal beleid per domein kunnen aanpakken. Toekomstforum ondersteunt ook de vraag om Vilvoorde en/of Halle te erkennen als centrumstad voor de regio.”
 Demografische groei“Gezien de snelle demografische groei in regio Halle-Vilvoorde, vragen we aan de onderhandelaars van het volgende Vlaamse regeerakkoord om prioritair in te zetten op taal en integratie, onderwijs en welzijn. We vragen o.a. een ‘Plan Nederlands’ om het aanbod te versterken in de regio. Via een actief lokaal onthaal- en taalpromotiebeleid willen we dat beter afstemmen op de doelgroep en er alle anderstalige nieuwe inwoners bij betrekken. We vragen om de middelen voor scholenbouw eerst te richten op de steden en gemeenten waar de nood het hoogst is. Dat geldt ook voor de middelen, infrastructuur en personeel voor kinderopvang, psychologische hulpverlening bij jongeren én volwassenen en tijdelijke noodopvang. Een inhaalbeweging op vlak van welzijnsvoorzieningen heeft immers een positieve invloed op de gezondheid van maar liefst 660.000 inwoners.” “De centrale ligging nabij Brussel maakt van regio Halle-Vilvoorde het grootste en drukste kruispunt van België. We vragen om de werken aan de Brusselse ring absolute prioriteit te geven en om, net zoals voor Antwerpen, werk te maken van leefbaarheidsprojecten en alternatieve modi zoals openbaar vervoer en fietsinfrastructuur. Daarbij mag het landelijke gebied niet vergeten worden. Voorts zijn er duidelijke handvatten nodig om woonbeleid lokaal beter te kunnen handhaven en om bijkomende sociale woningen te voorzien in functie van de lokale nood. Tot slot vinden we dat ook faciliteitengemeenten hun bestuurskracht moeten kunnen verhogen en bv. vlotter moeten kunnen fuseren, indien zij dat willen.”
 Veilige regio“Voor een efficiënte veiligheidsbeleid in de regio is het belangrijk dat de politiezones een betere, gelijkwaardige financiering krijgen. Een accurate premie moet de Vlaamse Randregio interessanter maken bij rekruten, die nu vaak kiezen voor Brussel waar er een hoofdstedelijke en taalpremie geldt. Dankzij het parket Halle-Vilvoorde kan er sinds 2014 een eigen onderzoeksbeleid uitgezet worden. Criminele feiten worden echter nog berecht buiten onze regio, in Brussel of Dendermonde, met taalproblemen en tijdverlies als gevolg. Daarom willen we de hoge criminaliteitsgraad aanpakken met een eigen rechtbank voor Halle Vilvoorde. We zijn verheugd dat de overheid zal voorzien in een Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Halle-Vilvoorde. Daar pleiten we voor een structurele en aanhoudende financiering.”
 Sterke samenwerkingDe oproep van de burgemeesters stoelt op een sterke samenwerking in de regio Halle-Vilvoorde. Voorzitter Koen Van Elsen: “Het idee om onze toekomst zelf in handen te nemen, leeft heel sterk bij de lokale besturen van Halle-Vilvoorde. De uitdagingen zijn duidelijk, maar ook onze boodschap. We staan er als regio en we willen vooruit. Het memorandum werkt vanuit de regiogedachte en laat ruimte voor lokale nuances. We staan voor een kantelmoment voor de regio. Met de volgende Vlaamse en federale regering willen we werken aan deze concrete oplossingen.”

Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde werd opgericht door de burgemeesters van de lokale besturen van Halle-Vilvoorde en de gedeputeerden van provincie Vlaams-Brabant. Dit overleg- en coördinatieplatform voor de streek ging van start op 25 februari 2015 en stelt zich tot doel om de levenskwaliteit van meer dan 660.000 inwoners van Halle-Vilvoorde te verhogen. 
Topartikels bij Goeiedag.be