Zanzibar terug open!

Een onverwachte wending in de zaak Zanzibar. Donderdagmorgen 4 augustus maakte de gemeente Merchtem het hiernavolgend bericht wereldkundig want na grondig onderzoek en lang beraadslagen, heeft het college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 augustus 2022 haar beslissing betreffende de goedkeuring voor het organiseren van de pop-up zomerbar Zanzibar hernomen. Er worden bijkomende beperkingen opgelegd aan de organisatie, om zo de eventuele overlast naar de omgeving nog verder in te perken.

Op woensdag 27 juli 2022 werd de oorspronkelijke beslissing van het college geschorst door de Raad van State. Deze schorsing haalde aan dat in de beslissing onvoldoende duidelijk was wat de activiteiten in de zomerbar zijn, dat er niet werd ingegaan op de inpasbaarheid in agrarisch gebied en onvoldoende gemotiveerd werd op welke wettelijke basis de toelating gegeven werd. Het bestuur heeft aanvullende informatie opgevraagd bij de organisatie, om de mogelijkheid tot het hernemen van de goedkeuring van de pop-up te kunnen beoordelen.

In de hernomen beslissing werd de motivatie fors uitgebreid, zoals gevraagd door de Raad van State. Er wordt een gedetailleerde inventarisatie gemaakt van de activiteiten en constructies, er wordt verduidelijkt dat deze vrijgesteld zijn van omgevingsvergunning, dat deze onder recreatief medegebruik vallen en ze de verwezenlijking van het agrarisch gebied niet in het gedrang brengen.

Er wordt ook fors ingezet op het bijkomend en voortdurend voorkomen van eventuele overlast naar de directe omgeving. Bij het hernemen van deze beslissing is het bestuur strenger geweest dan ooit. Per openingsdag wordt een beperking opgelegd van het aantal aanwezigen en van de grootte van de parking. Ook enkele evenementen en afwijkingen op de beperking van het geluid werden ingetrokken. Het gemeentebestuur engageert zich om op regelmatige basis de zomerbar bijkomend te gaan controleren.

Door deze hernomen beslissing kan Zanzibar opnieuw openen vanaf donderdag 4 augustus 2022, weliswaar in een afgeslankte vorm en onder bijkomend toezicht. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk