Riolerings- en wegenwerk Dokkenstraat – Hogeweg – Assestraat

In opdracht van Farys start aannemer DM Building vanaf 9 oktober met werken in de Dokkenstraat, Hogeweg en Assestraat. Er worden zowel rioleringswerken als wegenwerken voorzien.

Waarom plannen we werken in deze straten?

Elke gemeente heeft de opdracht om afvalwater gescheiden af te voeren naar zuiveringsinstallaties om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Dit betekent dat afvalwater niet meer samen met regenwater kan worden afgevoerd. Dat moet apart. Op termijn zal dus elke woning in Europa via een gescheiden aansluiting op de openbare riolering moeten worden aangesloten.

Om te voldoen aan die verplichting, hebben we een plan van aanpak opgesteld waarbij de voorkeur wordt gegeven aan straten waar die verplichte ingrepen kunnen gekoppeld worden aan wegenwerken. Op de lijst met straten die nog dienen te worden aangepakt, staan de Dokkenstraat en de Hogeweg bovenaan. Het lager gelegen deel van de Dokkenstraat werd namelijk eerder reeds voorzien van een gescheiden stelsel. Daar wordt nu op voortgebouwd om afvalwater en hemelwater ook stroomopwaarts te scheiden.

Welke werken worden voorzien?

Er worden zowel rioleringswerken als wegenwerken voorzien. Daarbij zal het enkelvoudige rioleringsstelsel worden vervangen door een gescheiden stelsel voor de afvoer van afvalwater (DWA of Droog Weer Afvoer) en regenwater (RWA of Regen Water Afvoer). Een deel van de RWA riolering wordt aangelegd als open gracht om water de kans te geven te infiltreren. Na de riolering wordt de straat heraangelegd met nieuwe greppels en een nieuw wegdek. Eerst worden nog een aantal aanpassingen gedaan aan nutsleidingen, vooral aan de drinkwaterleiding.

Worden er ook werken op privéterrein voorzien?

Dat hangt af van de situatie op je perceel, maar waarschijnlijk wel. Wanneer je woning al is voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel (aparte afvoer van regenwater en afvalwater tot aan de straat), zal de ingreep op je perceel beperkt zijn. Voor woningen waarbij alle water nog via één enkele buis wordt afgevoerd (gemengd regenwater en vuil water), wordt de eigenaar verplicht om het rioleringsstelsel op privaat domein te ontdubbelen. Je dient hiervoor zelf een aannemer aan te stellen.

Vooraleer je het initiatief neemt om aanpassingen uit te voeren, wacht je best tot de ontkoppelingsdeskundige is langs geweest. Hij of zij zal samen met jou de bestaande situatie in kaart brengen en een voorstel doen hoe de bestaande situatie dient te worden aangepast. De kosten van deze aanpassingen zijn ten laste van de eigenaar van het perceel. Dat is ook zo voor wie grondig verbouwt of nieuw verbouwt. Ook dan is de eigenaar verplicht deze aanpassingen uit te voeren. Vandaar dat de kosten voor deze aanpassingen ook in dit geval ten laste blijven van de eigenaar van het gebouw. In tegenstelling tot wie nieuw bouwt, hoef je geen nieuwe aansluiting te betalen, tenzij je nog niet op de riolering bent aangesloten.

Deze ontkoppelingswerken dienen in principe te zijn voltooid vooraleer de wegenwerken voltooid zijn. Indien dit niet het geval is, zal er een Proces Verbaal worden opgesteld en krijgt de eigenaar een termijn van 6 maanden om de nodige aanpassingen alsnog uit te voeren.

Bij de uitvoering van de rioleringswerken in de weg, zal de aannemer 2 aansluitputjes plaatsen voor elk perceel. Een eerste voor de aansluiting van het vuil water (DWA) en een tweede voor de aansluiting van het overtollig regenwater (RWA). Deze putjes zullen zo worden geplaatst dat de bestaande afvoer op de DWA aansluiting komt en u daaraan niets hoeft te veranderen. De ontkoppelingswerken zijn bedoeld om alle regenwater apart naar de straat te brengen en daar aan te sluiten op het RWA aansluitputje.

Meer informatie over gescheiden afvoer op privédomein vind je op de website van Farys. Er is ook een overzichtelijke folder over het afkoppelen van regenwater.

Meer info over afkoppelen en oppompen van regenwater of huishoudelijk afvalwater.

Welke hinder wordt er verwacht?

Wegen- en rioleringswerken zijn vrij ingrijpend. Dit betekent dat je als buurtbewoner zeker enige hinder zal ondervinden, al proberen we deze samen met de aannemer tot een minimum te beperken. Zo zal je perceel steeds te voet bereikbaar blijven en moet de aannemer er ook voor zorgen dat hulpdiensten de woning ten allen tijde kunnen bereiken. De bereikbaarheid van je woning met de wagen kan echter niet altijd worden gegarandeerd. Er zullen dus periodes zijn waarop je je voertuig in de buurt zal moeten parkeren. Mits overleg kan u misschien afspraken hierover maken met buren. Hoe lang deze periodes duren, hangt af van de voortgang van de werken wat op zijn beurt afhankelijk is van het weer. De aannemer is verplicht je steeds tijdig verwittigen wanneer je enige hinder zal ondervinden, zodat je hiermee rekening kan houden.

Tijdens de werken zal ook de huisvuilophaling niet aan je deur langs komen, maar je kan je afval op de gekende dagen gewoon aan de straatkant plaatsen. De aannemer zorgt ervoor dat alles naar een verzamelpunt wordt gebracht en wordt opgehaald.

Wanneer starten de werken en hoe lang duren ze?

De aannemer gaat in fases te werk. In fase 1 wordt in de Dokkenstraat gewerkt. Tijdens fase 2 wordt de Hogeweg/Assestraat aangepakt.

Eind september zal Farys lokaal enkele aanpassingen uitvoeren aan de waterleiding in de Hogeweg. Farys laat je persoonlijk weten wanneer de toevoer tijdelijk zal onderbroken zijn.

Maandag 9 oktober 2023 freest de aannemer in de Dokkenstraat de toplaag van het asfalt weg. Nadien start Farys met het vernieuwen van de drinkwaterleiding in de Dokkenstraat. Als bewoner word je persoonlijk ingelicht van een eventuele onderbreking in de watertoevoer.

Maandag 6 november 2023 start de aannemer met de feitelijke riolering- en wegenwerken van fase 1. De aannemer rekent op een 3-tal maanden om deze fase af te ronden. Dit zal in het voorjaar van 2024 zijn. Feestdagen en dagen waarop het weer niet toelaat werken uit te voeren, worden niet als werkdag beschouwd.

Hoe worden de werken opgevat? Wat is de volgorde van de werken?

Het is de bedoeling dat de aannemer de werken opeenvolgend uitvoert. Dit betekent dat niet de volledige straat gedurende de volledige periode van de werken open zal liggen, maar segment per segment wordt aangepakt. Dit zorgt ervoor dat geen enkele eigendom gedurende de hele werfperiode onbereikbaar zou zijn. De aannemer zal je tijdig verwittigen wanneer je hinder kan verwachten.

Om praktische redenen wordt er op het laagste punt gestart en wordt er naar boven verder gewerkt. Telkens een bepaalde lengte riolering is geplaatst, wordt de werfput gedicht. Wanneer de veiligheid kan worden gegarandeerd, kan er dan (tijdelijk) over deze voorlopige aanvulling worden gereden om de woning met de auto te bereiken.

De greppels/boordstenen zullen ter plaatse worden gestort in één lange strook. Om deze elementen de tijd te geven uit te harden, zal je op dat moment je woning tijdelijk niet met de wagen kunnen bereiken tot het beton voldoende is uitgehard. Laden en lossen kan meestal wel, maar bij voorkeur buiten de werkuren van de aannemer.

De opbraak van de huidige weg en de asfaltering van de straat, verloopt mogelijk anders, afhankelijk van de werkwijze van de aannemer. Ofwel wordt het opbreken van de bestaande verharding in segmenten uitgevoerd, net zoals de plaatsing van de rioleringen, ofwel in één keer. In dat laatste geval zal de straat even over de volledige lengte worden afgesloten om de werken op een zo kort mogelijke periode te kunnen uitvoeren.

De nieuwe asfaltering wordt uitgevoerd in twee lagen die telkens in één keer worden uitgevoerd om de kwaliteit van het werk te kunnen garanderen. We vermoeden dat de opbraak van de bestaande weg en de asfaltering (per laag) telkens slechts één werkdag in beslag zal nemen.

Heb je nog vragen?

Voor de werken starten, kan je met vragen terecht bij de dienst Openbare Werken, via openbarewerken@asse.be of via T 02 454 19 19. Stel je vraag bij voorkeur via e-mail.

Na de start van de werken kan het zinvol zijn om vooral je praktische vragen (bijv. wanneer is mijn woning bereikbaar met de wagen?) rechtstreeks aan de aannemer te stellen. Hiervoor zal een contactpersoon worden aangeduid. Deze is op dit moment nog niet gekend.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk