Extra half uur gratis kinderopvang in gemeentescholen Asse

In Asse blijven de gemeentelijke basisscholen zeker tot het einde van het schooljaar eindigen om 15 uur. Er komt wel gratis kinderopvang tot 16 uur, in plaats van tot 15.30 uur.

Dat is te lezen in het antwoord van het gemeentebestuur aan de Commissie Zorgvuldig Bestuur van het Vlaams ministerie van Onderwijs.

Die commissie had begin september, na een klacht van de verenigde ouderraden van Asse, het nieuwe gemeentelijke schoolreglement vernietigd omdat de inspraakprocedure niet voldoende was geëerbiedigd.

De voorbije twee maanden werd overlegd tussen het gemeentebestuur, de schoolraad en de werkgroep van de verenigde ouderraden om een oplossing te vinden.

Zonder akkoord of tegemoetkoming dreigde Asse tot tien procent van de werkingsmiddelen voor zijn zes scholen te verliezen.

Er werd overeengekomen dat de bestaande situatie dit schooljaar niet meer wijzigt, mits de toegeving van het bestuur om de opvang slechts betalend te maken vanaf 16 uur in plaats van 15.30 uur.

De tariefwijziging, die komende maandag eerst nog aan de gemeenteraad dient te worden voorgelegd, kan ingaan per 1 december.

‘Op deze manier kan men van dit schooljaar een werkjaar maken, met voldoende inspraak en participatie van alle betrokken partijen’, luidt het in de brief.

Bevraging

Het schoolbestuur zal dit schooljaar – wellicht begin februari – ook een bevraging organiseren met het oog op de regeling voor volgend schooljaar.

Het gemeentebestuur belooft dat met de resultaten van de bevraging rekening zal worden gehouden en dat de verschillende reglementen en afsprakennota’s voor volgend schooljaar uiterlijk in april 2015 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Toch is daarmee nog lang niet alles weer koek en ei tussen het gemeentebestuur en de rebellerende ouders.

Voor de bevraging werden voorlopig drie keuzemogelijkheden weerhouden:

  • 1 uur middagpauze/einde schooldag 15 uur
  • 1 uur middagpauze/einde schooldag 15.15 uur
  • 1,5 uur middagpauze, einde schooldag 15.30 uur maar mét boterhammentaks van vermoedelijk 0,5 euro.

Er is echter nog volop discussie over wie welk gewicht krijgt in de stemming. Zo vindt het bestuur dat de directies, leerkrachten én het bestuur zelf ook stemrecht moeten hebben in de bevraging.

De ouders vrezen dat de uitslag van de bevraging anders te veel kan worden gestuurd, wat de indruk wekt dat de bevraging louter ‘pro forma’ is. Volgens de ouders is het laatste woord daarover nog niet gezegd. 

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk