Politiezones AMOW, Dilbeek, TARL onderzoeken nauwere samenwerking

In een poging om de lokale politiezorg te versterken, overwegen de politiezones AMOW, Dilbeek en TARL een vrijwillige fusie. Sinds 2014 werken de politiekorpsen al samen binnen de politieassociatie Centrum, ook bekend als PACE. Een gebied dat 183.137 inwoners telt en 229,92 vierkante kilometer groot is. Ze delen taken op het gebied van intern toezicht, ICT en geweldbeheersing, en voeren gezamenlijk acties uit op het terrein. Hoewel er in het verleden geen sprake was van een fusie, lijkt het er nu op dat de lokale politie onder druk staat.

Het capaciteitsprobleem wordt verergerd door een moeizame instroom van nieuwe medewerkers, terwijl de lokale politie te maken heeft met een groeiend takenpakket. Zelfs in de rand rond Brussel worden steeds vaker grootstedelijke problemen waargenomen. Ondermijnende criminaliteit, cybercriminaliteit en gewelddadig radicalisme zijn enkele voorbeelden van uitdagingen waar lokale politieagenten mee te maken krijgen. Dit vereist meer specialisatie en kennis op nieuwe gebieden. Financiering voor deze ontwikkelingen wordt in eerste instantie gezocht bij de lokale besturen, maar de bestaande politiekorpsen lijken tegen hun grenzen aan te lopen wat betreft capaciteit en middelen.

Eind maart 2023 hebben de burgemeesters in de stuurgroep van PACE hun intentie uitgesproken om een haalbaarheidsstudie uit te voeren met als doel een vrijwillige fusie tussen de politiezones AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel), Dilbeek en TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal, Liedekerke) te onderzoeken. Een taskforce, bestaande uit beleidsmedewerkers van de verschillende politiezones, heeft de opdracht gekregen om een studie uit te voeren naar de financiële, personele, organisatorische en operationele aspecten van een dergelijke fusie. Deze studie wordt begeleid door een verbindingsambtenaar bij de provinciegouverneur.

Het doel van de haalbaarheidsstudie is om te bepalen of het haalbaar, effectief en efficiënt is om de politiezones AMOW, Dilbeek en TARL samen te voegen, met als resultaat een duurzaam verbeterde basispolitiezorg in de betrokken gemeenten. Het streven is om met (minstens) dezelfde middelen meer en beter werk te kunnen verrichten. Het versterken van de operationele slagkracht en het verbeteren van de kwaliteit van de basispolitiezorg zijn belangrijke uitgangspunten.

De eerste fase van het onderzoek gaat begin juni van start. Elke politiezone zal een politiezorgkrachtmeting ondergaan om de huidige situatie in kaart te brengen. Hierbij wordt gekeken naar de verhouding tussen de beschikbare capaciteit en middelen van elk korps en de te vervullen opdrachten. Er zullen ook interviews worden afgenomen met sleutelfiguren binnen de politiezones. Op basis van deze gegevens wordt geanalyseerd wat de sterke punten zijn en waar er ruimte is voor verbetering. Daarnaast wordt onderzocht op welke manier de politiezorgkracht in de betrokken politiezones kan worden versterkt, mogelijk door middel van een fusie.

In oktober zal er een eerste tussentijds rapport worden voorgelegd aan de burgemeesters. Dit rapport belicht enkele mogelijke voor- en nadelen van een fusie tussen de drie politiezones. Wat er daarna zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Er kan worden besloten om de haalbaarheidsstudie voort te zetten en verder te onderzoeken hoe het toekomstbeeld eruitziet met en zonder een mogelijke fusie. Een andere mogelijkheid is dat er direct een beslissing wordt genomen om aan de politieraden een besluitvorming voor te leggen over de fusie van de drie politiezones, zonder verdere studie.

Op dit moment is er nog geen definitieve beslissing genomen over de fusie. De haalbaarheidsstudie die nu van start gaat, zal bepalen welke optie het meest garanties biedt voor een duurzaam sterke politiezorg voor de bevolking.

Topartikels bij Goeiedag.be