Vetweyde: bouw van een sporthal, jeugdlokalen en andere infrastructuur

Over het project Vetweyde is al heel wat inkt gevloeid. Op de gemeenteraad van 20 juni werd nu klaarheid geschept in de zaak. Het college van burgemeester en schepenen vond het opportuun en respectvol om in die zin om eerst de gemeenteraadsleden in te lichten en verspreidde vervolgens de hiernavolgende communicatie.

Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting van maandag 5 juni ll. een einde aan de opdracht van het studiebureau Sweco met betrekking tot het bronnengebied, het inrichten van de Vetweyde (in het binnengebied tussen Diepenbroek en Droeshoutstraat) en het bouwen van een sporthal.

Gezien het verschil in visie tussen het schepencollege en Sweco over de precieze plaats waar een sporthal het best werd ingepland op de Vetweyde, was het wenselijk om voormelde opdracht voortijdig stop te zetten. Een verdere samenwerking in deze was dan ook niet meer opportuun.

De voormelde studieopdracht bestond uit drie luiken:

‚ÄĘ Opmaak masterplan Bronnengebied

‚ÄĘ Opmaak masterplan Vetweyde

‚ÄĘ Technische trajectbegeleiding van de nieuw te bouwen sporthal

Het masterplan Bronnengebied werd grotendeels gepresteerd. In opdracht van het schepencollege werden bijkomende studies geleverd om een expertise toe te laten van de bodem in functie van de draagkracht en vervuiling.

Studiebureau Sweco opteerde ervoor de nieuw te bouwen sporthal te voorzien aan de oostzijde van de Vetweyde. Onderzoek en informatie aangeleverd in het masterplan Bronnengebied geeft onder andere ook aan om in dit dossier rekening te houden met de afstand tot bewoning.

Het schepencollege opteert er dan ook voor om een keuze te maken voor een inplanting aan de westzijde. Op deze wijze situeert de toekomstige sporthal zich ver genoeg van de bewoning. Bijkomend geeft de locatie van de sporthal ook aansluiting bij de bestaande buitensportinfrastructuur, inclusief een reeds aanwezige randaccommodatie.

Ook de technische trajectbegeleiding werd reeds voor een deel afgewerkt.

Het is de intentie deze begeleiding onder andere verder vorm te geven binnen de schoot van de nog op te richten ‚Äúgemeentelijke commissie voor de bouw van een sporthal, jeugdlokalen en andere infrastructuur op de Vetweyde”. De reeds aangeleverde informatie over het voormelde zal uiteraard worden gebruikt om de continu√Įteit in het dossier te waarborgen.

In die optiek staat de gemeente borg dat er snel een doorstart zal worden genomen. Als bestuur maken we dan ook verder werk van ons masterplan Vetweyde, ge√ęnt op ons eerder opgesteld ontwerp. Daarbij hadden we voormelde visie vooropgesteld.

Na opzegging van de overeenkomst met studiebureau Sweco opteren we ervoor om ons te laten bijstaan door een financi√ęle instelling door middel van een DBF‚Äďovereenkomst* (Design, Build, Finance). Deze overeenkomstvorm garandeert ons enerzijds een deskundige financi√ęle ondersteuning en zorgt bijkomend voor de nodige technische expertise en ontzorging.

De leidraad in voormelde overeenkomst impliceert dat we via de financi√ęle expertise kunnen bepalen hoe we invulling geven aan de uitwerking van onze technische trajectbegeleiding voor het bouwen van een nieuwe √©n broodnodige sporthal.

De timing vooropgesteld in de initi√ęle studieovereenkomst wordt dan ook gerespecteerd. (eb)

*In een DBF-project worden het ontwerp, de bouw en de financiering van een infrastructuurwerk of een gebouw in één enkel contract aanbesteed en toevertrouwd aan een marktpartij of een consortium van marktpartijen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk