Groen Opwijk vraagt dringend droogteplan

Groen Opwijk heeft een bijkomend punt op de agenda gezet van de gemeenteraad van dinsdag 28 April. Ons land wordt geconfronteerd met een droogte die ongezien is. Op 70% van het Vlaamse grondgebied is de grondwaterstand laag tot zeer laag. Ook Opwijk ligt in een droogtegevoelig gebied en sommige delen (o.a. in Droeshout) zijn bijzonder droogtegevoelig. Daarom roept Groen het gemeentebestuur op om dringend een droogteplan op te stellen met maatregelen om deze noodsituatie zo goed mogelijk aan te pakken.

Groen vraagt concreet dat het Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021 van de Vlaamse overheid waar mogelijk en relevant vertaald wordt naar de situatie in Opwijk in overleg met de betrokken adviesraden:

De effecten van klimaatverandering opvangen. In Opwijk gaat het hier over maatregelen op middellange termijn waarbij vooral de ruimtelijke ordening aangepakt moet worden (zorgen voor minder verharding, meer groen, enz.).

Water besparen en rationeel watergebruik stimuleren. Enerzijds moeten hier de grote waterverbruikers in kaart gebracht worden om in te schatten wat hun noden zullen zijn. Anderzijds kan men op korte termijn maatregelen nemen om hemelwater beter te gebruiken en regenwater te hergebruiken. Hier zijn op korte termijn maatregelen mogelijk zoals het sensibiliseren van de huishoudens over spaarzaam watergebruik.

Concreet stelt Groen Opwijk voor dat de gemeentebestuur regenwatertonnen ter beschikking stelt aan een verlaagde prijs aan de huishoudens. De regeling voor compostvaten en -bakken kan uitgebreid worden naar regenwatertonnen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk