Ruzie tussen gemeentebestuur en kerkfabriek Peizegem

Het rommelt stevig tussen de Kerkraad (Kerkfabriek) van O-L-Vrouw-Onbevlekt in Peizegem en het gemeentebestuur.

Het conflict draait om twee zaken: de financiële tegemoetkoming van de gemeente tegenover het kerkfabriek en het niet naleven van een aantal elementen uit het verkoopcontract van de pastorie op het Kerkplein. Wij proberen een zo objectief mogelijke analyse van het conflict te geven.

100.000

In de meerjarenplanning 2014-2019 voorziet de gemeente een enveloppe van 100.000 euro per jaar te verdelen over de vijf kerkfabrieken van Merchtem: Merchtem, Brussegem, Peizegem, Ossel en Hamme.

Burgemeester Eddie De Block stelt dat hij een schrijven ontving van de kerkraad van Peizegem waarin die het hele jaarbudget van 100.000 euro opeist. Dat wordt ten stelligste ontkend door de kerkraad die stelt dat ze voor 2013 door overdrachten uit het verleden nog recht heeft op 100.000 euro toelagen beperkt tot de werkelijk gedane uitgaven van ongeveer 17.000 euro.

Contractwebsite pastorie 2 

Daarnaast is er een conflict i.v.m. een lokaal en archiefruimte die de gemeente – dat de voormalige pastorie kocht van de kerkfabriek voor 483.800 euro – rechtens het contract ter beschikking van de kerkraad moet stellen.

De kerkraad wil zelf over de sleutel van dit lokaal beschikken omdat zijn maatschappelijke zetel er is gevestigd, de gemeente wil de sleutel (en dus het beheer van het lokaal) aan de school Ten Bos toevertrouwen zodat ook anderen in dit lokaal zouden kunnen vergaderen. De directie en de leerkrachten van Ten Bos zijn in de voormalige pastorie gehuisvest.

Loopgraven

Omdat ook andere zaken uit het contract, o.m. het behoud van een glasraam en van de gevelnis met Mariabeeld, niet werden nageleefd richtte de kerkraad zich tot de provinciegouverneur.

Een demarche die bij het gemeentebestuur in het verkeerd keelgat is geschoten. Intussen lijkt het conflict uit te monden in een loopgravenoorlog waarbij 2014-2018 even erg dreigt te worden als 1914-1918.