Lennik keurt meerjarenplanning 2014-2019 goed

Ook de gemeenteraad van Lennik worstelde zich maandag door de meerjarenplan 2014-2019. De grootste uitdaging voor het gemeentebestuur was een structureel tekort weg werken en in 2019 een structureel evenwicht te bereiken, zoals opgelegd door de Vlaamse overheid.

De nieuwe bestuursploeg (Lijst Burgemeester/Open VLD  en CD&V) behoudt de personenbelasting op 8,5 procent en de onroerende voorheffing op 1.125 opcentiemen.

Het goedgekeurde meerjarenplan bevat in 2019 een positieve autofinancieringsmarge van 71.435 euro.

Er wordt wel bespaard op vlak van personeel, eigen werking en patrimonium. De personeelsuitgaven moeten naar beneden met 384.000 euro, om de natuurlijke verhoging van personeelskosten door indexeringen en pensioenkosten te kunnen opvangen.

Vanaf 2015 verdwijnen twee halftijdse functies op de dienst Vrije Tijd en vier voltijdse equivalenten op de Technische Dienst. Ook een aantal personeelsleden die met pensioen gaan worden niet vervangen.

Schapenstraat grootste slokop

Grootste slokop bij de investeringen is de volledige heraanleg van de Schapenstraat, met inbegrip van rioleringswerken en de aanleg van veilige fiets- en voetpaden. Dit dossier wordt geraamd op 6,17 miljoen euro, waarvan de gemeente 3,7 miljoen euro moet dragen.

Lennik investeert ook 245.500 euro in de opmaak en uitvoering van een nieuw mobiliteitsplan met aandacht voor de verkeerscirculatie, signalisatie en de toegankelijkheid van gebouwen.

Er gaat voorts 250.000 euro naar maatregelen voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker, met de verdere uitbouw van het schoolroutenetwerk, de inrichting van veilige en gebruiksvriendelijke oversteekplaatsen en veilige schoolomgevingen.

Renovatie feestzaal Jo Baetens

Het gemeentelijke patrimonium wordt gesaneerd. Zo wordt het leegstaande Gronckelhuis verkocht met het oog op het realiseren van sociale woningen.

De feestzaal Jo Baetens wordt vernieuwd voor een bedrag van 200.000 euro, de gemeentelijke basisschool in Eizeringen krijgt er een nieuwbouw bij (met een eigen bijdrage in deze investering van 567.584 euro) en de infrastructuur van de Academie wordt gemoderniseerd, kostprijs 217.150 euro.

Voorts gaat 275.000 euro naar maatregelen om de kernen te verlevendigen en nieuwe bedrijven en zaken aan te trekken. Er komt ook een plan voor de ontwikkeling van een kmo-zone in Eizeringen.

Reorganisatie in gemeentehuis

In het gemeentehuis komt er een reorganisatie van het onthaal en de loketdiensten. Die komen op de benedenverdieping. Ook de digitale dienstverlening wordt uitgebreid met het digitaal reservatiesysteem voor de zalen en een nieuwe website met e-loket.

Er wordt ook geïnvesteerd in een versterkte communicatie met een snellere opvolging van meldingen en klachten.

Voor de brandweer komt er een plan voor de inplanting van een nieuwe brandweerkazerne in Eizeringen. Er komen deze legislatuur ook twee brandweermannen bij. De politiezone voorziet investeringen in een gerichte aanpak van diefstal en diefstalpreventie.

De beleidsdoelstellingen en het meerjarenplan voor de komende legislatuur worden de komende dagen uitgebreider toegelicht via het gemeentelijk informatieblad en de gemeentelijke website.

De voornaamste investeringen voor 2014-2019:

 • Nieuwe website met online betaalmodule, intellistemp, e-loket, e.a.: 41.700
 • Herinrichting gemeentehuis: 80.000
 • Opmaak en implementatie nieuw mobiliteitsplan: 245.500
 • Maatregelen ten behoeve van de veiligheid van de wegen en de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruikers: 250.500
 • Aankoop rollend materieel en voertuigen Technische dienst: 569.000
 • Heraanleg Schapenstraat (studie en uitvoering): 6.168.000 (40 procent met subsidie)
 • Opmaak RUP’s en BPA Den Bleek: 275.484
 • Onderzoek en installatie oplaadpunt electronische fietsen en voertuigen: 35.000
 • Bouw en inrichting nieuwe locatie gemeentelijke basisschool: 1.891.949 (70 procent met subsidie – subsidies zijn reeds toegezegd)
 • Aangepaste en gemoderniseerde infrastructuur Academie: 217.150
 • Ontwikkeling KMO zone Eizeringen: 150.000
 • Handelskernversterking en centrummanagement: 125.000
 • Verwerving grond voor brandweerkazerne: 80.000
 • Aankoop ziekenwagen: 150.000
 • Vernieuwing feestzaal Jo Baetens: 200.000