Vijf burgemeesters verslikken zich in toekomstplannen Brussels Airport: “Gezondheid Noordranders is niet minder prioritair”

De vijf Noordrandgemeenten – Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel – tonen zich zeer kritisch tegenover de toekomstplannen van Brussels Airport. De burgemeesters willen een omgevingsvergunning die het verderzetten van de huidige concentratie onmogelijk maakt en oplegt dat er een eerlijke spreiding van de lawaaihinder komt, bijvoorbeeld via het opleggen van maximale frequenties van overvliegen.

In 2024 moet de milieuvergunning van de luchthaven verlengd worden. In het kader van die aanvraag maakte de luchthaven een ontwerp van Milieueffectenrapport (MER) op. Dit is een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van de activiteiten van de luchthaven. Tegen 2032 wordt een groei verwacht naar ruim 32 miljoen. De cargo zou verdubbelen van 500.000 ton in 2019 naar 1 miljoen ton in 2032. De Noordrandgemeenten wijzen er op dat de voorgestelde groeiplannen onrealistisch zijn en het sociaal en economisch draagvlak voor de luchthaven helemaal dreigt te verdwijnen als men vasthoudt aan de voorgestelde plannen.

Neveneffecten

Machelen, Grimbergen, Meise, Wemmel en stad Vilvoorde hebben samen dan ook een zeer kritisch advies verstrekt. De besturen komen tot de conclusie dat men zich op tal van onvolledige cijfers en onduidelijke prognoses baseert. “Het is daarbij heel merkwaardig dat de ‘onderraming’ van de cijfers steevast uitdagingen voor het milieu en de overlast voor de bevolking minimaliseert”, klinkt het bij de burgemeesters.”

“Dezelfde ‘slordigheid’ blijkt eveneens uit de vaststelling dat bepaalde neveneffecten van de voorspelde groei – zowel inzake passagiers als cargo – niet of nauwelijks in kaart worden gebracht”, zegt Vilvoords burgemeester Hans Bonte (Vooruit). De groei zal echter onvermijdelijk leiden tot nog meer personen- en vrachtverkeer op de congestiegevoelige toegangswegen naar Zaventem zoals de E19 en de Ring en extra parkeerdruk in de wijde omgeving.”

Doof en blind

Helemaal onverteerbaar voor de lokale besturen is het uitgangspunt dat de huidige werking van de luchthaven, inclusief de vliegroutes en de schema’s inzake dag- en nachtvluchten, onveranderd zal blijven. Het resultaat hiervan is dat vooral de avond- en nachtrust van de inwoners van de Noordrand in de toekomst nog meer verstoord zal worden.

“Het is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat bij de voorbereiding van een nieuwe exploitatievergunning de luchthavenuitbater doof en blind blijft voor de rechtmatige en onderbouwde vraag om de overlast, veroorzaakt door vliegverkeer, op een redelijke en solidaire manier te spreiden en het aantal nachtvluchten fors te verminderen. Je kan je de vraag stellen wat de Noordranders misdaan hebben. De gezondheid van onze inwoners is niet minder prioritair dan die van de inwoners van de Oostrand.”

Volstrekt onaanvaardbaar

“Uit het MER blijkt dat het aantal inwoners van de Noordrandgemeenten die 10 à 20 keer per nacht in hun slaap gestoord worden, sterk stijgt”, vervolgt burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) van Meise. “In totaal gaat het van 41.817 in 2019 naar 47.385 keer in 2032 (+13%). Tegelijkertijd stellen we vast dat in de Oostrandgemeenten in 2019 nog 19.327 inwoners in dezelfde situatie waren. Dat aantal wordt tot nul herleid in 2032. Dit verschil in behandeling is volstrekt onaanvaardbaar.”

Waardevolle groengebieden

“De toename van de hinder boven de Noordrand tijdens de avonduren (van 19 tot 23 uur) is nog veel opmerkelijker”, stelt Grimbergs burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing). “Uit het MER blijkt dat terwijl het aantal gehinderden rond de luchthaven tijdens de avondperiode tegen 2032 globaal zou stijgen met 1 tot 8,6 %, het in de Noordrand om een stijging met 21 tot 32 % zou gaan. Vooral Grimbergen is hier de dupe van met een verwachte stijging van maar liefst 91%. Concreet zou het aantal gehinderden bijna verdubbelen van 8.338 naar 15.925 inwoners. In Schaarbeek daarentegen, dat wel in het verlengde van de luchthaven ligt, wordt een afname verwacht van 38 procent. Begrijpe wie kan.”

Het voorliggende rapport minimaliseert volgens de burgemeesters ook de impact van het vliegverkeer op verschillende waardevolle groengebieden zoals Floordambos, Peutiebos, Hanssenspark, Tangebeekbos en park Drie Fonteinen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise