Definitieve vaststelling RUP voor domein De Morette

De gemeenteraad keurde op 18 oktober 2021 het RUP De Morette goed. Het plangebied is gesitueerd in het zuidwesten van Asse en omvat het domein De Morette met het eigenlijke kasteelpark (binnen de muren).

Wat is een RUP?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) vervangen de gewestplannen en de Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA). Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen – eens het RUP is goedgekeurd – stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden. Een RUP is dus een juridisch verordenend plan dat wordt gebruikt als toetsingskader voor het bekomen van stedenbouwkundige vergunningen.

Waarom werd dit RUP opgemaakt?

Het historische kasteelpark ‘domein De Morette’, beschermd als landschap, is momenteel erg verwaarloosd. Zowel het park, de nog aanwezige historische bebouwing als de grootschalige boomgaard hebben dringend diverse ingrepen nodig om hun behoud te garanderen.

De gemeente stelde daarom een RUP op om in het kasteeldomein nieuwe functies mogelijk te maken. Binnen het RUP worden hedendaagse en toekomstgerichte ontwikkelingsmogelijkheden gecreëerd die het voortbestaan en de herwaardering van het domein mogelijk maken met respect voor de aanwezige erfgoed- en natuurwaarden (historische bebouwing, natuur, boomgaard, bos…).

Door het toelaten van nieuwe functies kunnen we de aanwezige waarden zoveel mogelijk herstellen. Met dit RUP wil de gemeente van het domein een leefbaar domein maken dat op de een of andere manier in de toekomst kan bezocht worden door het brede publiek. Zo zijn er plannen om een kattenmuseum te voorzien in het kasteeldomein en kan op deze manier het kasteel, de molen,… opnieuw de grandeur krijgen die het voordien had.

Over welk gebied gaat het?

Het plangebied is gesitueerd in het zuidwesten van Asse en omvat het domein De Morette met het eigenlijke kasteelpark (binnen de muren). Het domein is gelegen langsheen de Edingsesteenweg – verbindingsas tussen Asse en Edingen.

Wat is de bedoeling?

Het RUP zal randvoorwaarden opleggen om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken in het domein en dit toekomstbestendig te maken.

Historiek van het planningsproces?

Een planningsproces dient een zeer strikt proces te doorlopen met diverse momenten waarop inspraak door de burgers, adviesinstanties kan gegeven worden en waarbij er ook diverse nota’s en plannen dienen opgemaakt te worden. Uiteraard neemt een dergelijk proces een bepaalde periode in beslag. Zo keude het college van burgemeester en schepenen de start- en procesnota op 10 februari 2020 al goed. Nu, bijna twee jaar later, werd het RUP De Morette definitief vastgesteld door de gemeenteraad en wordt het RUP bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Waar kan ik de nodige plannen raadplegen?

Het nieuwe RUP De Morette kan je, net als alle andere gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, raadplegen op deze website.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk