Afbraak Stillemanssite hervat na uithuiszetting van krakers

De Kerremanssite of Stillemanssite is een verwaarloosde industriële site waar o.a. bedrijven zoals Stillemans nv (profielen), Robinetterie REK nv (kranen), CIA (slijpschijven), Schollaert (oude metalen) waren gevestigd. De gebouwen en terreinen kwamen leeg te staan ten gevolge van herlocalisaties en faillissementen van de bedrijven. De gebouwen raakten zwaar in verval. De verlaten panden werden een onderkomen voor illegalen, krakers en criminelen. Er werden bodemverontreinigingen vastgesteld op delen van het fabrieksdomein en grote hoeveelheden afval werden illegaal gestort.

Voor de gemeente Asse vormde de sterk verloederde site al jaren een kankerplek: sluikstorten, illegalen, krakers en zelfs een onopgehelderde moord. Het was duidelijk dat er met de site iets moest gebeuren. In het kader van de herontwikkeling van de Kerremanssite maakte Achtergael Architecten in 2016 een masterplan op. Het project kreeg de naam ‘Kerremans 2020’ en het masterplan bakende de visie en doelstellingen af. Studiebureau MINT stelde een MOBER op om de mobiliteitseffecten in kaart te brengen. In navolging van het masterplan zorgde de gemeente voor een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan als planologisch kader voor de ontwikkeling en realisatie van het project.

Lees verder onder de foto

Definitief is het ontwerp nog niet maar dit is alvast een eerste schets van het toekomstige woonproject.

De gemeenteraad keurde in zitting van 26 maart 2018 het RUP ‘Kerremans’ goed. De bestemming van industriezone werd omgevormd naar stedelijke woonzone met als doelstelling een transformatie van een verouderde bedrijvensite tot een nieuwe aangename en duurzame woonwijk te bewerkstelligen en alzo een meerwaarde voor de omgeving te creëren.

De gemeenteraad keurde in zitting van 19 september 2018 de Brownfieldconvenant m.b.t. het Brownfieldproject ‘158. Zellik – Kerremans 2020’ goed. In het kader van de herbestemming, de sanering en de herontwikkeling van deze site sloot het gemeentebestuur met volgende partijen een Brownfieldconvenant af: het Vlaamse Gewest, nv Matexi Vlaams-Brabant, nv ETS. J. Stillemans, nv SIFIC, nv Gandimmo en de OVAM.
Op 11 december 2018 vond een informatie- en inspraakvergadering over de Brownfieldconvenant plaats. De ingediende bezwaren gaven aanleiding tot aanpassing van de convenant die de gemeenteraad in zitting van 29 april 2019 goedkeurde. De nv Matexi startte met de opmaak van de nodige vergunningen voor bodemsanering en afbraak van de gebouwen en zette de verwerving van de eigendommen verder.

Afbraak gebouwen

De gemeente Asse kreeg het laatste jaar verschillende meldingen van overlast en ernstige criminele feiten op de Stillemanssite en in de omgeving. De bendes en krakers, gevestigd in de leegstaande gebouwen, maakten de buurt onveilig en zorgden voor heel wat overlast. De sloop van alle leegstaande gebouwen op de site is de enige duurzame oplossing, maar de administratieve sloopdossiers van de bedrijfsgebouwen liepen vertraging op.
In overleg met Matexi werden bijkomende acties ondernomen om de situatie op de site aan te pakken. In mei 2021 sloopte Matexi al vijf panden op de Brusselsesteenweg, werden nutsvoorzieningen afgekoppeld en uitgebroken en werd de site hermetisch afgesloten om de veiligheid op en rondom de site te verbeteren. Deze acties resulteerden echter niet in het gewenste effect. Zo bleef de aanwezigheid van krakers op de site problematisch en gebeurden er opnieuw meerdere incidenten. Om deze problemen aan te pakken en de omgeving veilig te houden, werd besloten om de sloop zo spoedig mogelijk verder te zetten.

Lees verder onder de foto

Zo ziet het sloopplan van de voormalige industriegebouwen eruit.

De gemeente drong bij het Departement Omgeving en de bevoegde minister aan op een versnelde behandeling van de sloopdossiers van de bedrijfsgebouwen. In tussentijd vroeg de burgemeester aan politiezone AMOW om de verstrengde controles vol te houden en gecoördineerde acties in te plannen. Buurgemeente Sint-Agatha-Berchem, politiezone ZPZ BruWest, de provinciegouverneur en alle veiligheidsdiensten (Zonaal Veiligheidsoverleg) werden op de hoogte gebracht omtrent dit project en de problematiek. Nu alle fasen van de sloopwerken zijn goedgekeurd, kon De Meuter op 15 november starten met de afbraak.
De buurt kreeg opnieuw een stand van zaken tijdens een infomoment op 8 november 2021. Er waren een tiental buurtbewoners aanwezig. Matexi vat dit moment als volgt samen: ‘De algemene sfeer evolueert positief in vergelijking met vorige buurtmomenten gegeven het positieve nieuws en de genomen acties door de gemeente en Matexi, maar nog steeds waren er – zeer terecht – wel zorgen bij de meest nabije buren.’
Tijdens de sloopwerken is er voor de buurtbewoners voornamelijk overdag wat meer lawaai door het geluid van de kranen en de machines die op de site aan het werk zijn. Vrachtwagens rijden ook af en aan om het puin van de site weg te brengen. Men tracht de hinder voor de directe omgeving zo beperkt mogelijk te
houden.

Uithuiszetting

De politiezone AMOW bracht in kaart hoeveel krakers in welke gebouwen aanwezig waren. Het betrof een honderdtal Roma-gezinnen (Moldavisch/Roemeens), een veertigtal illegale Noord-Afrikanen en een vijftal drugsverslaafden. Matexi startte de procedure voor uithuiszetting bij de vrederechter op. De vrederechter sprak het vonnis tot uithuiszetting uit op 30 september 2021. De gerechtsdeurwaarder voerde op 28 oktober en 4 november 2021 de betekening van het vonnis uit.

De gemeente Asse organiseerde op 4 november 2021 een rondgang samen met de gerechtsdeurwaarder, de gemeentediensten (dienst Burgerzaken, dienst Welzijn en dienst Integratie) en de sociale tolken waarbij alle aanwezige krakers werden geïnformeerd, ook met flyers met duidelijke tekst en beelden. De gerechtsdeurwaarder vatte de samenwerking als volgt samen: ‘Bij deze wens ik iedereen te bedanken voor de reeds geleverde inspanningen. De voorbereiding van de ontruiming is tot nu toe zeer vlot verlopen. Ook de betekeningen fase 1 en fase 2 zijn op een rustige en menselijke manier verlopen, dankzij jullie tussenkomst. Hopelijk zijn de bewoners voldoende geïnformeerd en zullen zij vrijwillig eerstdaags de site verlaten met hun persoonlijke bezittingen.’

De politie meldde dat er ondertussen al verschillende krakers vrijwillig zijn vertrokken (zowel gezinnen, illegalen als drugsverslaafden). Daarnaast meldde een advocaat dat hij momenteel een groot deel van de Roma-families uit de Jan Tieboutstraat begeleid. Het gaat om 39 personen. Hij zoekt naar een opvangplaats bij Fedasil of het Rode Kruis op korte termijn.

Volgende stappen

Matexi wil binnenkort de omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van de site indienen en concrete plannen op tafel leggen. Ook hiervoor zal een infomoment over de ontwerpplannen plaatsvinden en zal Matexi een webpagina maken met alle info over het project. Daar kunnen bewoners al hun vragen, opmerkingen en ideeën achterlaten.
De komende maanden zal de gemeente Asse erop toezien dat er bij de verdere uithuiszetting van de krakers een humane aanpak en persoonlijke begeleiding gerealiseerd wordt. Volgens de huidige planning zouden de sloopwerken nog voor de zomer van 2022 afgerond zijn.
Matexi zal de buurtbewoners blijvend op de hoogte houden van de stand van zaken. Tot slot zullen de politiediensten verstrengde controles uitvoeren om de hinder tot een minimum te beperken.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk