Asse moet deel kinderopvang terugbetalen

Asse moet de ouders van de kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang in de drie netten voor een deel terugbetalen.

Dat is een van de beslissingen van de Commissie Zorgvuldig Bestuur in het kader van de klacht tegen het niet reglementair gewijzigde schoolreglement 2014-2015.

Die commissie, een juridisch orgaan binnen het ministerie van Onderwijs, vernietigde begin september het nieuwe schoolreglement voor de gemeentescholen na een klacht van de verenigde ouderraden van de Assese basisscholen.

De ouders pikten het onder meer niet dat de middagpauze werd ingekort en de scholen al om 15 uur eindigen. Het schoolreglement werd vernietigd omdat Asse een procedurefout had gemaakt bij de goedkeuring van het nieuwe reglement.

Het gemeentebestuur en de ouderraden onderhandelden daarop een compromis om de schooluren voor de rest van dit schooljaar te laten zoals ze zijn. De gemeente was wel bereid een extra half uur gratis kinderopvang te voorzien, zodat deze kinderopvang (per 1 december) pas vanaf 16 uur betalend zou zijn.

De commissie beslist nu dat de uurregeling van de scholen dit schooljaar verder mag blijven zoals ze is. Asse krijgt daarvoor dus geen sanctie opgelegd.

Terugwerkende kracht

De gemeente wordt echter wel verplicht om de betalende naschoolse opvang met terugwerkende kracht naar 1 september pas te laten ingaan om 16 uur. Bovendien moet voor het hele schooljaar nog het oude tarief – 0,90 euro in plaats van 1 euro per begonnen halfuur – worden toegepast.

Een en ander betekent dat de meeste ouders geld moeten terugkrijgen, iets wat geldt voor de drie schoolnetten, dus ook de vrije scholen en het gemeenschapsonderwijs. Asse krijgt tot eind maart om de te veel betaalde bijdrages te berekenen en ofwel terug te storten ofwel te verrekenen in een volgende schoolfactuur.

Schepen van Onderwijs en Financiën Edwin Fabri (CD&V) vermoedt dat dit de gemeente een kleine 100.000 euro zal kosten.

Schoolraad in het gareel

De commissie formuleert ook een aantal aanbevelingen voor de gemeente met betrekking tot een betere coördinatie en een doorlichting van de bijdrageregelingen.

Opmerkelijk is verder dat de gemeente geen verder ‘structureel overleg’ meer plant met de ‘verenigde ouderraad’, omdat de (officiële) schoolraad een sleutelrol dient op te nemen in de coördinatie, afstemming en adviesverlening tussen zowel schoolbestuur, schooldirectie als ouderraden.

‘De bevraging van de ouders in het vooruitzicht naar het schooljaar 2015-2016 komt er wellicht wel, maar die zal niet bindend zijn voor het bestuur’, aldus Fabri.

‘Voor het schooljaar 2015-2016 zullen eventuele wijzigingen aan schooluren en diverse bijdrageregelingen worden vastgelegd, na voorbereiding en advies in de schoot van de schoolraad, door het schoolbestuur in de loop van de maand juni.’

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk