Gemeente Affligem geeft ongunstig advies voor windturbineproject

Het college van burgemeester en schepenen van Affligem heeft vandaag een belangrijk advies uitgebracht met betrekking tot het voorgenomen windturbineproject in de gemeente. Na een grondige evaluatie van de aanvraag, is geconcludeerd dat het project niet in lijn is met de geldende wettelijke bepalingen en evenmin met de goede ruimtelijke ordening en zijn directe omgeving.

Het advies luidt ongunstig voor de constructie en exploitatie van het windturbineproject. Echter, indien de vergunningverlenende autoriteit toch besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het aangevraagde, zijn er enkele aanvullende voorwaarden die dringend moeten worden opgelegd:

· Er dient een strikte heraanplanting van de vegetatie te worden uitgevoerd, met duidelijke aanduiding van de te kappen bomen en struiken, inclusief een heraanplantingsplan.

· Binnen zes maanden na ingebruikname van de windturbines moet er een rapport worden opgesteld waarin wordt aangegeven op welke wijze de uiteindelijk geselecteerde windturbinetypes worden gemoduleerd om te allen tijde en overal aan de geldende geluidsnormen te kunnen voldoen.

· Klachten van bewoners die getroffen worden door slagschaduw moeten gemeld kunnen worden via een operationeel en centraal meldpunt, zowel voor inwoners van Affligem als omliggende gemeenten.

· Er moet mogelijkheid tot participatie worden geboden, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Affligem op 12 september 2023. Dit houdt in dat inwoners, bedrijven en het gemeentebestuur de kans krijgen om rechtstreeks deel te nemen aan projecten met hernieuwbare energie vanaf 500 kW, waarbij de participatie tussen de 25% en maximaal 49% ligt.

Dit advies benadrukt de zorgvuldige afweging die wordt gemaakt tussen duurzame ontwikkeling en de bescherming van de lokale leefomgeving. Het college van burgemeester en schepenen van Affligem staat open voor verdere dialoog en constructieve samenwerking om tot een passende oplossing te komen voor alle betrokkenen.

Topartikels editie Ninove-Dender