Vilvoorde blij met vernietiging milieuvergunning Uplace

Het stadsbestuur van Vilvoorde reageert opgetogen over het arrest van de Raad van State over de vernietiging van de milieuvergunning van Uplace, dat vanmorgen bekend raakte. Samen met andere steden, de provincie Vlaams-Brabant, en diverse belangenorganisaties had de stad de toekenning door uittredende Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) aangevochten.

De Raad van State heeft geoordeeld dat de Vlaamse regering het onpartijdigheidsbeginsel heeft geschonden en wegens eerdere verbintenissen met Uplace ‘niet meer in alle objectiviteit en zonder vooringenomenheid kon oordelen over de milieuvergunning’.

‘De vernietiging van de milieuvergunning voor Uplace is een belangrijke beslissing voor de mobiliteit in ons land en voor de leefbaarheid van de Vilvoordse handelskern in het bijzonder’, aldus het stadsbestuur.

‘Het stadsbestuur van Vilvoorde had vanaf het begin grote vragen bij de komst van het Uplace winkelcomplex aan de voet van de ring in Machelen. Een dergelijk complex zou ongetwijfeld de verkeersknoop rond Brussel sterk verstrakken en zou een fundamentele bedreiging vormen voor de leefbaarheid van de Vilvoordse handelskern.’

Het Vilvoords stadsbestuur toonde zich in haar visie gesteund door het Vlaams-Brabants provinciebestuur die eerder al een negatieve beslissing nam omtrent de milieuvergunning. Deze beslissing werd echter teniet gedaan door de uittredende Vlaamse regering. Vandaag vernietigt de Raad van State definitief de milieuvergunning waardoor het project helemaal terug naar af is.

Het stadsbestuur gaat ervan uit dat de volgende Vlaamse regering geen nieuwe poging zal ondernemen om deze vaudeville van begin af aan opnieuw op te starten.

Provincie ook blij

Ook het provinciebestuur reageert verheugd op het arrest van de Raad van State.

‘De deputatie besliste immers al in 2011 unaniem om de milieuvergunning aan Uplace te weigeren omdat het project de mobiliteitsproblematiek ook op het onderliggende wegennet in de regio verergert en de reconversie van het vervuilde industrieterrein hypothekeert’,  aldus gedeputeerde voor mobiliteit Tom Dehaene (CD&V). 

‘Deze zware hypotheek op de kwaliteitsvolle en rendabele invulling van het gehele reconversiegebied Machelen-Vilvoorde vloeit voort uit het feit dat het Uplace-project het grootste aandeel van de beschikbare ontwikkelingskansen opsoupeert op een relatief beperkt en minder sterk vervuild deel van het hele reconversiegebied.’

‘Ook zonder de komst van Uplace blijven de geplande ingrepen op de Brusselse ring, de Woluwelaan, ook in het aanbod van het openbaar vervoernet van NMBS, MIVB en De Lijn, én de bijkomende ontsluiting voor fietsers (FietsGEN) uiterst noodzakelijk voor Vlaams-Brabant en voor de vele duizenden pendelaars’, verdedigt Dehaene.

Minister beraadt zich

Volgens Vlaams minister Schuavliege gaat de Raad van State voorbij aan het brownfieldconvenant zelf dat uitdrukkelijk stelt dat de verbintenissen ‘op geen enkele wijze afbreuk kunnen doen aan de opdracht van de Vlaamse Regering om bij de behandeling van de aanvragen tot vergunningen de geldende wettelijke en decretale regels toe te passen en de geijkte procedures te doorlopen’.

De minister gaat het arrest verder onderzoeken en beraadt zich over volgende stappen.