Start fase 4 werken kruispunt Den Dollar verdaagd

De voorziene start van fase 4 (N8 Elisabethlaan) op maandag 4 augustus wordt noodgedwongen uitgesteld. Doordat de Raad Van Vergunningsbetwistingen de stedenbouwkundige vergunning heeft vernietigd, dienen de werken stopgezet te worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer stelde alles in het werk om spoedig een nieuwe vergunningsbeslissing te verkrijgen en zodoende de stilstand van de werkzaamheden tot een minimum te herleiden. De start van fase 4 wordt hierdoor tot midden september 2014 verdaagd.

Op 26 augustus 2010 werd de stedenbouwkundige vergunning voor de herinrichting van het onveilige kruispunt de Dollar afgeleverd. Tegen deze vergunning werd door een particulier een schorsing en vernietiging van de bouwvergunning bij de raad van vergunningsbetwistingen ingesteld. Op 1 juli 2014 sprak deze laatste juridische instelling de vernietiging van de vergunning uit. Als voornaamste reden werd een te karige materiële motivering aangeduid.

Op 1 augustus 2014 werd door de afdeling Ruimtelijk Ordening een nieuwe bouwvergunning verleend. Deze vergunning wordt eerstdaags gedurende 36 kalenderdagen uitgehangen. Na verstrijken van deze periode mogen de werken met deze nieuwe, beter gemotiveerde vergunning hervat worden. De voorziene startdatum van fase 4 wordt hierdoor van 4 augustus naar midden september opgeschoven.

Het Agentschap Wegen en Verkeer betreurt de aangespannen procedure en de hieruit voorvloeiende maand vertraging van de werken.

 

Topartikels editie Ninove-Dender