Noordrandgemeenten dienen bezwaar in tegen vergunningsaanvraag Brussels Airport

Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel hebben bezwaar ingediend tegen de nieuwe vergunningsaanvraag van Brussels Airport. De vijf Noordrandgemeenten maken zich grote zorgen omwille van de in hun ogen ongebreidelde groeiplannen van de luchthaven en de effecten op de leefbaarheid.

Maandag liep het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning van Brussels Airport ten einde. Er werden meer dan vierduizend digitale bezwaren ingediend, ook dus vanwege de vijf Noordrandgemeenten. “Met de nieuwe vergunningaanvraag wenst BAC niet enkel de huidige activiteiten verder te zetten maar plant ze eveneens een forse groei van het luchttransport mogelijk te maken”, klinkt het bij de vijf. “Het toekomstplan van BAC voorziet oprelatief korte termijn in 20 procent meer passagiersvervoer en een verdubbeling van de tonnages cargo.”

Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel maakten een grondige analyse van de te verwachten impact van deze groei op de leefbaarheid van de omgeving van de luchthaven. “Het door BAC ingediende milieu-effectenrapport (MER) baart ons grote zorgen. Zo wordt er geen antwoord geboden op de herhaalde vraag van de betrokken gemeenten om tot een vermindering én betere spreiding te komen van de lawaaioverlast overdag en ’s nachts. Het is opmerkelijk dat het voorgestelde MER aanzienlijk minder gehinderden telt dan blijkt uit andere studies terwijl de gezondheidsimpact van vliegtuiglawaai fors wordt geminimaliseerd.”

In het definitieve MER-rapport worden volgens de gemeenten ook heel wat discutabele aannames gebruikt en wordt er nog verwezen naar toekomstige studies om alle effecten correct in kaart te brengen. De vijf burgemeesters eisen een correct, nauwkeurig en volledig milieurapport. “Om deze reden dringen we aan op een zeer tijdelijke verlenging van de vergunning zodat alle beloofde studies kunnen worden vervolledigd. Verder vragen we ook een onderzoek naar mogelijke alternatieven die minder overlast veroorzaken, niet in het minst wat betreft de lawaaihinder en de gezondheidseffecten. Een mechanisme waarbij het aantal overvluchten per nacht per inwoner wordt beperkt is nodig maar niet voorzien. Tot slot voorziet het rapport geen enkel antwoord op de zeer grote verzuchting van de gemeenten dat de luchthaven voor heel wat verkeers- en parkeeroverlast zorgt. Een verdubbeling van de cargo dreigt de plaag van wildparkerende vrachtwagens fors te verhogen.”

De vijf burgemeesters zijn zich terdege bewust van het grote economisch belang van de luchthaven van Zaventem voor de regio en het land. “Dat kan echter geen vrijgeleide zijn voor ongebreidelde groei en een verdere toename van de lawaai- en milieudruk. Meer nog, het verder bestaan van de luchthaven wordt bedreigd door het feit dat door de geplande groei van de activiteiten de hinder een te grote concentratie toont en toch aanzienlijk meer mensen zal treffen. Daarnaast zal het finaal leiden naar een compleet vastlopende verkeersknoop. het maatschappelijk draagvlak voor de luchthaven gaaf te houden kan de Vlaamse Regering best voor één keer onze opmerkingen ter harte nemen.”

Normaal wordt een beslissing van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) verwacht eind maart.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise