Grimbergen stemt motie over Parking C

Alle partijen uit de Grimbergse gemeenteraad richten samen een motie aan de Vlaamse, federale en Brusselse overheden over het dossier van het nationaal stadion op parking C. 

De gemeente eist in de motie, die bijna unaniem werd goedgekeurd, dat de Vlaamse overheid Grimbergen nauw betrekt bij de verdere afhandeling van het dossier en dringt er bij de Vlaamse, federale en Brusselse overheden op aan dat er in nauw overleg en samenwerking met alle betrokkenen werk gemaakt wordt van een plan voor de Noordrand.

‘Omdat dit dossier van een dergelijke omvang is dat de impact op de leefbaarheid van de gemeente groot zal zijn, hebben alle gemeenteraadsleden, meerderheid en oppositie, besloten om in deze kwestie de krachten te bundelen en met één gemeenschappelijk standpunt naar buiten te treden’, zegt burgemeester Marleen Mertens (CD&V).

Overlegplatform

Er zal ook een overlegplatform Parking C opgericht worden, samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeenteraad, adviesraden en omwonenden.

De kwestie van Parking C stond op drievoudige wijze geagendeerd op de raadszitting van gisterenavond: via een spreekrecht van het bewonerscomité, een ‘toelichting stand van zaken’ geagendeerd door het gemeentebestuur en ten slotte via twee ontwerpmoties: van resp Vernieuwing en Sp.a.

Kantelmoment

Woensdagavond schreven de zes fractievoorzitters aan een gezamenlijke tekst, die zowel elementen uit de beide moties bevatte als bijkomende toevoegingen.

‘Ik beschouw dit als een belangrijk kantelmoment’, stelt raadslid Bart Laeremans (Vernieuwing). ‘Waar het gemeentebestuur aanvankelijk vrij open stond tegenover de komst van het nationaal stadion en al sprak over mogelijke opbrengsten, hebben we nu met alle partijen samen toch een zeer kritische motie goedgekeurd, waarin duidelijk gesteld wordt dat het GRS en het GRUP moeten gerespecteerd worden (gemengde invulling, maximaal 5 hectare stadsrecreatie, wat de komst van een stadion van 12 tot 15 hectare uitsluit) en waarin wordt gesproken van alternatieve locaties. We zijn zeer verheugd dat we deze wending mee hebben kunnen bewerkstelligen.’

Lees de tekst van de motie: PB 13-66 GR 2013 09 26 motie Parking C alle partijen