RUP Sint-Jansstraat ter discussie

Sommige aanwezigen gingen gerustgesteld naar huis, anderen bleven argwanend na de informatievergadering over het RUP Sint-Janstraat. Naast politici van meerderheid en oppositie waren er vooral aangelanden aanwezig op de info-avond waarop Dirk Bosmans van het studiebureau Antea uitleg gaf over het Ruimtelijke Uitvoeringsplan.

Even een beetje voorgeschiedenis. Een RUP is een ruimtelijk uitvoeringsplan, dat bepaalt welke bestemmingen aan welke gebieden wordt gegeven. Dat gebeurt in overeenstemming met Gewestplannen, Gewestelijke en Provinciale Structuurplannen en BPA’s die vroeger reeds werden opgemaakt. Het RUP Sint-Jansstraat legt vast waar en hoe er nog kan gebouwd worden.

Het RUP Sint-Jansstraat werd reeds door de gemeenteraad goedgekeurd maar wordt nu opnieuw herwerkt. De volledige procedure (openbaar onderzoek, goedkeuring, …) zal dus opnieuw doorlopen worden.

Signaalgebied

Bijzonder voor het RUP Sint-Jansstraat is de aanwezigheid van een signaalgebied (een overtromingsgevoelig gebied langs de Stambeek en de Puttengracht die er door stromen. Daarnaast is er de OCMW-site die bestaat uit gebouwen van openbaar nut (rusthuis, serviceflats, administratief gebouw, …) en een parkzone, die grotendeels in het signaalgebied (op het kaartje verticaal gestreept) ligt. Het RUP wordt begrensd door de Sint-Jansstraat de Gasthuisstraat en de Dendermondestraat.

Op de infovergadering waren er verschillende punten van discussie. Het RUP legt het gabariet (het bouwvolume) van mogelijke nieuwbouw vast. Voor bestaande woningen is er geen probleem, het gabariet kan niet met terugwerkende kracht gewijzigd worden. Met de voorgestelde gabarieten zijn twee bouwlagen mogelijk + een mogelijke extra woonlaag onder het dak. Dat kunnen eengezins- of tweegezinswoningen zijn. De hoogte van de kroonlijst (de dakgoot) zal er 7 meter zijn, de nok van het dak wordt begrensd op 11 m.

(Tekst gaat verder onder de kaart)

MERCHTEM RUP 2

Bij het kaartje

Een tweede discussiepunt was de mogelijkheid in het reeds goedgekeurde RUP om in het binnengebied (achter de huizen van de Sint-Jansstraat) drie ‘volumes’ van elk maximum 450 m² in te planten (A). Deze uitbreidingszone zal in de nieuwe versie van het RUP geschrapt worden. Wat wel behouden blijft is de mogelijkheid om op de site Staels te bouwen (nieuwbouw of reconversie) (B). Ook langsheen de Kapeldreef zal beperkte bebouwing mogelijk zijn (C). Tenslotte wordt een klein stukje (D) in de hoek van de Sint-Jansstraat en de Gasthuisstraat toegevoegd aan het (rode) woongebied.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk