Nieuw voorstel voor projectsite Westrode: wat eens bestemd was als industriezone wordt grotendeels open ruimte

Er is een nieuw voorstel voor de projectsite in Westrode. Wat bestemd was als industriezone, wordt nu voor het grootste deel ingevuld met open ruimte en ingrepen die een meerwaarde opleveren voor bewoners en omgeving. In het noorden wordt een beperkte zone voor lokale en duurzame bedrijvigheid voorgesteld, aansluitend op het geplande op- en afrittencomplex Londerzeel Zuid en dus zonder hinder voor de dorpskern in Westrode.

De werktafels met experten en de Dialoogmarkt met het grote publiek in het voorjaar leverden drie belangrijke aandachtspunten op voor het onderzoeksteam. Open ruimte is prioritair en moet worden ingepast, onder meer in de vorm van natuur, bos en agrarisch gebied. De invulling moet een meerwaarde betekenen voor de omgeving, met voorop de toegankelijkheid, de mogelijkheid tot zacht en recreatief gebruik van groen én geluidsbuffering van de A12. Een klein deel van de site kan voorbehouden worden voor lokale en duurzame bedrijvigheid, zonder extra verkeer door de kern van Westrode.

Ruimtelijk procesmanager Tom Lagast (Space-Lab) begeleidt het project voor partners Gemeente Meise, Haviland Intercommunale en POM Vlaams-Brabant: “Ons onderzoeksteam ging aan de slag met de resultaten van het participatietraject in het voorjaar en hielden zo goed mogelijk het evenwicht tussen het maatschappelijke, het financiële en het ruimtelijke. In dit voorstel krijgt daarom meer dan 65ha van de 78ha met een harde, industriële bestemming terug een zachte, groene invulling. Het grootste deel van de site, bijna 90%, wordt gereserveerd voor open ruimte in de vorm van natuur, bos en landbouw. Dat omvat ook ruimte voor waterberging en -infiltratie.”

“Het belang van een beperkte ruimte voor lokale en duurzame bedrijvigheid werd onderstreept, weliswaar met geen of minimale hinder voor de omgeving. In het noordelijke deel van de projectsite zien we zo’n gebied dat rechtstreeks ontsloten wordt naar de A12 via een parallelweg en het nieuwe op- en afrittencomplex Londerzeel Zuid. De Patatestraat kan zo enkel voor lokaal woonverkeer gereserveerd worden. Op de hoek van de Boskantstraat en Patatestraat wordt voorgesteld om een klein stukje van de bedrijvenzone om te vormen voor een kleinschalig en lokaal woonproject, waardoor vrachtverkeer uit de Patatestraat geweerd wordt.”

“Tussen de harde en zachte bestemming voorzien we een brede bufferzone die ook ruimte biedt aan waterberging en -infiltratie. De mogelijkheid wordt nog onderzocht om het afvalwater van de gehele bedrijvenzone (en eventueel een deel van de woningen) te zuiveren via een rietveld en te hergebruiken.”

“Er was een duidelijke vraag naar geluidsbuffering ten opzichte van de A12. Een ophoging met bosaanplant kan de geluidshinder sterk reduceren voor de volledige kern van Westrode, en tegelijk ook mogelijkheden bieden voor zachte recreatievormen, zoals mountainbiking of een hondenlosloopzone, of voor de installatie van zonnepanelen.”

“Het voorstel wordt nog bijgestuurd met de reacties die we ontvangen via de voorbije Infomarkt en via de website. De bijgestuurde visienota wordt in een nieuwe infomarkt nog voorgelegd aan het publiek. We betrekken het departement Omgeving van de Vlaamse overheid heel nauw bij de volgende stappen, want het is de Vlaamse regering die uiteindelijk beslist over de invulling van de site. We zijn er zeker van dat deze visie, gedragen door buurtbewoners, experts en alle stakeholders, hen zal overtuigen en voor een vlot verloop van het proces zal zorgen.”

Wie nog een suggestie wil doen om dit voorstel van invulling te verbeteren, kan nog tot 15 oktober het online feedbackformulier invullen. Op de website westrodemorgen.be vind je bijkomende informatie over de volgende stappen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise