Start bodemsanering vijverzone Cokeries du Brabant

In opdracht van de Vlaamse Waterweg nv start aannemer DEME Environmental midden augustus met de bodemsanering van de historische ‘Cokeries du Brabant’-site.

Een aannemer gespecialiseerd in bodemsaneringswerken, pakt de werken aan in twee grote fases om de aanwezige dieren altijd een geschikte leefomgeving te kunnen bieden. Eerst komt het noordelijk deel van de vijverzone aan bod. Eerst worden bomen en begroeiing verwijderd voor de graafwerken. Daarna wordt een dam aangelegd in het midden van de vijver. Het noordelijk deel van de vijver wordt drooggezet. De aanvoer van grond voor de dam gebeurt niet via de Gaston Devoswijk, zoals oorspronkelijk voorzien. Er wordt binnen de bestaande betonnen afsluiting gewerkt. Vrachtverkeer in de Gaston Devoswijk wordt op die manier vermeden.

De vervuilde grond wordt vanaf midden september rond de vijver weggegraven en tijdelijk opgeslagen op het braakliggend terrein ten noorden van Caterpillar. Daar wordt de grond gecontroleerd voordat hij op bestemming wordt gebracht om daar gereinigd of gestort te worden.

Vanaf half oktober tot eind dit jaar wordt de vijverzone wordt opnieuw aangevuld met propere grond. Er worden bomen geplant en er gebeurt groenaanleg in de gesaneerde zone rond de vijver, zodat de natuur zich hier opnieuw kan herstellen. De dam wordt in het midden onderbroken en het noordelijk vijverdeel wordt gecontroleerd gevuld met water, zodat de vijver weer één geheel vormt.

De voortzetting van de werken vanaf 2023 kan je hier volgen. Over drie jaar wordt de zuidelijke vijverzone aangepakt. De kosten voor de saneringswerken van de grond aan de vijver worden geraamd op 2,5 miljoen euro.

Voor het noordelijke deel van de site (het voormalige Total-terrein) wordt het bodemsaneringsproject op korte termijn ingediend bij de OVAM. Aan de hand hiervan zal op dit noordelijke deel zowel de verontreiniging veroorzaakt door Total als de verontreiniging afkomstig van de cokesfabriek verwijderd worden. Ook ten behoeve van de verontreiniging die via de grachten is verspreid, zal er een apart bodemsaneringsproject worden opgesteld. De kosten voor de saneringswerken van deze beide delen worden geraamd op ruim 10 miljoen euro.

De verontreiniging heeft bij normaal gebruik van de terreinen en de omliggende percelen geen gevolgen voor de gezondheid. Het is echter niet toegelaten om grondwater op te pompen in de omgeving van de voormalige fabriek en je mag het grondwater niet gebruiken als drinkwater voor mens of dier of om gewassen te besproeien.

Gezien het om graafwerken gaat, is geluidshinder in de omgeving niet uitgesloten. Ook geurhinder is mogelijk, aangezien de grond vervuild is met teer. Vanzelfsprekend doet de aannemer er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise