Gemeenteraad keurt nagenoeg eensgezind motie goed over aanpak asfaltproblematiek

De Grimbergse gemeenteraad schaarde zich nagenoeg eensgezind achter een motie over de aanpak van de asfaltproblematiek.

Zoals bekend zorgt de asfaltcentrale van BV Asphalt aan de Westvaartdijk al jaren voor geur- en uitstootoverlast. Het bedrijf staat er sinds 2006, maar de problemen zijn ontstaan nadat de Vlaamse overheid in 2014 aan alle centrales de toestemming gaf om tot 50% gerecycleerd asfalt te verwerken bij de productie. Door een gebrek aan nabehandeling leidt dit tot geurhinder en – nog belangrijker – een verhoging van schadelijke uitstoot.

Ten gevolge van vele klachten werd de milieuvergunning voor het Grimbergse bedrijf door de provincie in december 2016 verstrengd, waarbij het bedrijf o.a. nieuwe productievoorwaarden en metingen kreeg opgelegd alsook een verplicht onderzoek naar methodes van nabehandeling. Dit heeft ook geleid tot frequenter overleg tussen het bedrijf, de gemeente en de buurtbewoners. Toch bleven er de voorbije jaren en ook afgelopen zomer regelmatig klachten komen over geurhinder, ook op zon- en feestdagen. Sommige meetresultaten doen ook vragen rijzen in verband met gezondheidsrisico’s. Op 21 juli werd nog een PV opgesteld door de Vlaamse Milieu-Inspectie wegens onaanvaardbare hinder. Tegen de afspraken in was er toen niemand van de firma bereikbaar.

Gelet op de hinder van de afgelopen maanden werd tijdens de gemeenteraad van augustus afgesproken om te werken aan een gezamenlijke motie vanwege de verschillende fracties. Een werkgroep van raadsleden van meerderheid en oppositie, aangevuld met een aantal schepenen, heeft hierover de afgelopen weken regelmatig samengezeten en is tot een eensgezind standpunt gekomen.

Daarbij werd ook rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen. Op Vlaams niveau wordt momenteel een kader uitgewerkt van aangepaste emissienormen en beste beschikbare technieken voor asfaltcentrales. BV Asphalt heeft tijdens het overleg met de gemeente bekendgemaakt dat ze aan een nieuwe vergunningsaanvraag werkt met een zogeheten actieve koolinstallatie, die de geur- en uitstoothinder sterk zou reduceren.

“Vanzelfsprekend willen we dat een eventuele nieuwe vergunning in lijn ligt met de nieuwe normen die Vlaanderen momenteel uitwerkt”, zo klinkt het in de motie. “Daarom roepen we de asfaltcentrale op om in dialoog te gaan met de Vlaamse overheid hierover. Tevens vragen we dat er in afwachting van een nieuwe installatie niet wordt gewerkt met recyclageasfalt op zon- en feestdagen of bij oostenwind. Daarnaast willen we meer transparantie van het betrokken bedrijf: tijdige communicatie over de verwachte productie, meer metingen bij productie met recyclageasfalt en tevens alle studieresultaten omtrent de schadelijke uitstoot bij de behandeling met actieve koolstof.”

“Aan de Vlaamse overheid vragen we om strengere uitstootnormen uit te vaardigen voor asfaltcentrales op basis van goede voorbeelden uit het buitenland. De nieuwe normen en technieken dienen op korte termijn van toepassing te worden op alle bestaande centrales. Deze normen dienen nog strenger te zijn wanneer er zich woningen bevinden in de buurt van de centrales. Ook willen we een sluitend meet- en controlesysteem, met een hoger aantal onaangekondigde metingen en een snellere reactietijd bij klachten”, zo klinkt het nog in de motie.

Deze motie, die werd goedgekeurd door nagenoeg de voltallige gemeenteraad (enkel het raadslid van UF stemde tegen), zal door een delegatie fysiek worden overhandigd aan de Grimbergse asfaltcentrale, de Vlaamse milieu-inspectie en het kabinet van de Vlaamse minister voor Leefmilieu.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise