Sanering ‘Cokeries Du Brabant’ gaat van start

De Vlaamse Waterweg NV start binnenkort met de sanering van de gronden op de huidige nieuwe Caterpillar-site langs de Eppegemsesteenweg. Daar werd een historische bodemverontreiniging met cyanide vastgesteld. Momenteel wordt een project opgemaakt waarbij wordt bekeken welke techniek best wordt gehanteerd. Omdat de vervuiling zich ook verder heeft verspreid worden buurtbewoners van de Gaston Devoswijk in een brief ten stelligste afgeraden grondwater op te pompen, te gebruiken als drinkwater voor mens en dier of om gewassen te besproeien.

Op het terrein in Grimbergen aan de Eppegemsesteenweg, waar momenteel de nieuwe Caterpillar-site gevestigd is, bevond zich voor de jaren 70 van vorige eeuw een gasfabriek, genaamd “Cokeries du Brabant”. Een gasfabriek zette steenkool om in stadsgas en cokes. De uitbating van dit type van fabrieken heeft op vele plaatsen in Vlaanderen een historische bodemverontreiniging veroorzaakt, zo ook op het terrein van de voormalige “Cokeries du Brabant” in Grimbergen.

Ten gevolge van de activiteiten van de fabriek is op dat terrein een grondwaterverontreiniging met cyaniden ontstaan die zich mettertijd over grote afstand verspreid heeft buiten het fabrieksterrein. Deze verontreiniging werd al in een bodemonderzoek in 2012 vastgesteld, maar is recent beter gekarakteriseerd in een aanvullend bodemonderzoek ter voorbereiding van de saneringswerken.

De bodemverontreiniging met cyanide in het grondwater bestaat uit een minder toxische vorm (gecomplexeerde cyaniden). Het mogelijk risico dat uitgaat van de verontreiniging is uitgebreid bekeken in het kader van de uitgevoerde bodemonderzoeken. Uit de risico-evaluatie is gebleken dat deze grondwaterverontreiniging geen risico vormt voor de gebruikers van de terreinen indien het grondwater niet opgepompt wordt. Om blootstelling aan de bodemverontreiniging te vermijden is het aangewezen om het grondwater niet op te pompen of te gebruiken als drinkwater voor mens of dier of om gewassen te besproeien. De bewoners krijgen binnenkort een nieuw bodemattest waarbij deze maatregelen worden vermeld onder de vorm van “gebruiksadviezen”.

Om uit te maken op welke wijze de sanering van de verontreiniging moet worden uitgevoerd, wordt momenteel een “bodemsaneringsproject” door de Vlaamse Waterweg NV opgemaakt. Hierin wordt een keuze gemaakt voor de meest geschikte techniek om de verontreiniging aan te pakken.

Het zwaartepunt van de verontreiniging ligt op het voormalig fabrieksterrein en in eerste instantie zal daar de bron van de verontreiniging aangepakt worden. In een volgende fase zal gekeken worden welk effect dit heeft op de verspreiding. Er wordt verwacht dat deze werken geen of nauwelijks hinder zullen veroorzaken voor de onmiddellijke buurt.

In afwachting van de grondwatersanering werd de verspreiding van de verontreiniging in de voorbije jaren verder opgevolgd door periodieke staalnames. Deze opvolging zal de komende jaren worden verdergezet. Op die manier kan tijdig worden ingegrepen indien een ongeoorloofde verspreiding van de verontreiniging optreedt.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise