Sparrenlaan krijgt verlichting en voet- en fietspad

 

De gemeente Grimbergen kan een betwiste maar drukgebruikte straat dwars door de velden eindelijk uitrusten met een voet- en fietspad én openbare verlichting. De huidige Sparrenlaan was tot op vandaag privé-eigendom en destijds bedoeld als ontsluiting van een megaverkaveling. Die plannen, daterend uit de jaren ‘60, zijn echter nooit van de grond gekomen.

Omdat de weg al ruim 30 jaar openbaar gebruik kent, kan de gemeente nu de eigendom op basis van de ontstane dienstbaarheid naar zich toetrekken. De gemeente maakt nu gebruik van het nieuwe ‘Decreet Gemeentewegen’, teneinde de Sparrenlaan eindelijk als gemeenteweg te erkennen. Volgende week komt het dossier op de gemeenteraad.

“Sinds de aanleg van de Sparrenlaan eind jaren ‘60, wordt deze weg door het publiek gebruikt”, legt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld) uit. “Dit met uitzondering van een onderbreking van 1982 tot 1984. Gevolg hiervan is dat de Sparrenlaan een openbare weg vormt die open staat voor het verkeer. Het publiek gebruik is doorheen de jaren enkel toegenomen. De gebrekkige initiële aanleg maakt echter dat deze weg onvoldoende is aangepast aan dit publieke gebruik, in het bijzonder wat de verkeersveiligheid betreft. De afwezigheid van openbare verlichting en een fietspad- en voetpad veroorzaakt een onveilige situatie voor in het bijzonder de zwakke weggebruikers. Regelmatig worden hierover klachten en meldingen ontvangen. We wilden deze verkeersonveilige situatie al lang aanpakken en nu gaan we daar eindelijk werk kunnen van maken.”

Het tracé van de Sparrenlaan werd al in 1964 vastgesteld, naar aanleiding van een verkavelingsaanvraag. De vergunning werd nog dat jaar verleend. Voorzien en overeengekomen werd toen dat de verkavelaar zou instaan voor de aanleg van deze nieuwe ontsluitingsweg met aanhorigheden, om deze vervolgens kosteloos naar het openbaar domein van de gemeente over te dragen.

Eind jaren ’60 werd de Sparrenlaan in verharding aangelegd, met bijhorende rioleringen. De overige nutsvoorzieningen werden evenwel niet uitgevoerd, in strijd dus met de verkavelingsvergunning.

De verkavelaar voerde daarna diverse gerechtelijke procedures ten aanzien van de gemeente Grimbergen, het Vlaamse Gewest en de Belgische Staat omdat de gemeente publiek gebruik maakte van de ‘privéweg’. In 1982 werd de straat door de verkavelaar zelfs met een muur over de hele weg afgesloten. Pas op 23 mei 1984 werd de Sparrenlaan door de gemeente opnieuw open gesteld na een uitspraak van de rechtbank. Nu is de gerechtelijke procedure, die zelfs helemaal tot het Hof van Cassatie ging, dus afgelopen. Bij arrest van het Hof van Beroep werd in 2010 uiteindelijk bevestigd dat de oorspronkelijke verkavelingsvergunning vervallen is.

De verkaveling, die voorzien was op de gronden aan weerszijden van de weg en goed was voor een hele nieuwe wijk met honderden woningen, zal er ook nooit meer komen. Vandaag is de grond namelijk al lang geen bouwgrond meer. Sinds de goedkeuring van het Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse in 1977 zijn de gronden in agrarisch gebied komen te liggen.

Eigenaar destijds van de bouwgronden was de schatrijke Brusselse notaris Robert Verbruggen. Later lagen zijn nakomelingen overhoop over wat een van de duurste erfeniskwesties was die ons land ooit gekend hebben.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise