Politiezones werken samen in politieassociatie NORA

De raamovereenkomst ter oprichting van de politieassociatie Noordoostrand (NORA) werd zopas plechtig ondertekend door de burgemeester-voorzitters en korpschefs van de politiezones Grimbergen, KASTZE, KLM, WOKRA, VIMA en Zaventem. Officieel gaat de samenwerking pas van start op 1 januari 2020, maar achter de schermen wordt al hard gewerkt om een kwaliteitsvol samenwerkingsverband te realiseren.

Samenwerking tussen politiezones onderling is geen nieuw gegeven, maar met de formele oprichting van een politieassociatie willen de politiezones de meerwaarde van een samenwerkingsverband naar een hoger niveau tillen. Daar waar vroeger voornamelijk ad-hoc werd samengewerkt, gaat men nu actief op zoek naar interessante werkdomeinen om een structureel samenwerkingsverband op te richten. De politieassociatie beoogt daarmee een kwaliteitsverbetering in de dienstverlening naar de burger toe, door optimalisatie van de interne werking of door een efficiëntere inzet van mensen en (financiële) middelen.

In tijden van personeelstekort en besparingen kan een politieassociatie een passend antwoord bieden op vraagstukken waarbij de middelen soms te kort schieten. Aan de inzet op het terrein wordt niet geraakt, het zijn vooral de ondersteunende processen in de “back office” die het voorwerp uitmaken van deze doorgedreven samenwerkingsvorm. De organisatie van gemeenschappelijke trainingen geweldsbeheersing is een eerste mooi voorbeeld waarmee de politieassociatie NORA aan de slag gaat.

Elke politiezone is wettelijk verplicht een aantal trainingen te organiseren voor de operationele medewerkers die hieraan moeten deelnemen. De kosten voor aankoop van opleidingsmateriaal alsook de inzet van het eigen personeel als lesgever, weegt soms zwaar door op de dagelijkse werking van de korpsen. Door een structureel samenwerkingsverband op te richten, wordt de werklast gespreid en kunnen de zes betrokken politiezones de middelen efficiënter aanwenden. Bovendien worden opportuniteiten gecreëerd om de opleiding inhoudelijk kwaliteitsvoller te maken.

De bedoeling is om steeds een win-win situatie te creëren voor elke politiezone. Per samenwerkingsdomein wordt een aparte sub-overeenkomst opgemaakt als aanvulling op de raamovereenkomst. De politiezones kiezen zelf of ze zich aansluiten op de sub-overeenkomst of niet. Kortom, er is geen verplichting om in te stappen in een samenwerkingsverband dat geen voordeel oplevert voor de politiezone. Zodoende zorgt de politieassociatie voor een grote flexibiliteit en kunnen de zones kiezen voor een structurele samenwerking in functie van de noden.

De flexibiliteit vormt één van de sterke punten van een politieassociatie. Elke politiezone kan haar eigenheid blijven behouden, in tegenstelling tot een fusie waarbij meerdere politiezones ophouden met bestaan en opgaan in één grotere (nieuwe) politiezone met eigen rechtspersoonlijkheid. Dat is hier niet het geval. Alle politiezones behouden binnen de politieassociatie NORA hun eigen rechtspersoonlijkheid en blijven onder de bevoegdheid vallen van hun eigen bestuursorganen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise