Verschillende aanvragen voor nieuwe windmolens in Asse

In 2015 plaatste de burgercoöperatie Ecopower vier windturbines rond het industrieterrein Z.5 Mollem. De vier windturbines samen leveren de stroom voor 6 000 gemiddelde Vlaamse huishoudens en realiseren een jaarlijkse besparing van zo’n 8 200 ton CO2.

In het klimaatactieplan 2030 ambieert de gemeente om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen met minstens 40% ten opzichte van het referentiejaar 2011. Hiervoor zullen we verder energie moeten besparen en blijvend inzetten op hernieuwbare energie: zonnepanelen, warmtepompen, biogasinstallaties,… maar zeker ook op windmolens.

De gemeente is voorstander van windmolens op haar grondgebied, op voorwaarde dat ze weloverwogen geplaatst worden en met mogelijkheid tot participatie voor de Assenaren. Hiervoor werd in 2009 een gemeentelijke visienota hernieuwbare energie opgesteld en unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. In deze nota zijn vijf zones afgebakend waarbinnen de plaatsing van windturbines kan worden onderzocht.

Recente aanvragen

Dit jaar zien we opnieuw veel belangstelling voor windenergie.

De gemeente ontving recent drie aanvragen van landbouwers voor de plaatsing van kleine windmolens (21,6 m tiphoogte) voor het opwekken van hun eigen stroom. Eén van deze aanvragen werd geweigerd aangezien de eventuele hinder onvoldoende was onderzocht. De aanvraag in de Hammestraat is lopende, het openbaar onderzoek liep tot 4 juni 2023. Het openbaar onderzoek voor de windmolen in Mollem loopt tot 6 augustus 2023. Alle info en documenten van deze aanvraag kan je inkijken via https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2023056516.

Daarnaast zijn er twee bedrijven die interesse tonen voor het plaatsen van grote windmolens (tot 200 m tiphoogte).

Elicio NV diende reeds een aanvraag in voor twee windturbines aan de Isidoor Crockaertstraat. Deze aanvraag werd ongunstig geadviseerd door het college (CBS 16 januari 2023) en ingetrokken op 19 januari 2023. Het bedrijf heeft de plannen aangepast en een nieuwe aanvraag ingediend. Tijdens het openbaar onderzoek – van 20 juli tot en met 18 augustus 2023 – kan je alle info en documenten van deze aanvraag inkijken via het omgevingsloket.

Het bedrijf Storm heeft interesse in het plaatsen van één windmolen ten zuiden van Z.5 Mollem. Het organiseerde een informatievergadering in juni. Meer info en de presentatie vind je op www.storm.be/nl/windpark/mollem. De aanvraag werd nog niet ingediend.

Vergunningsprocedure

Een omgevingsvergunning is vereist voor de plaatsing en uitbating van een windmolen.

Het college beoordeelt een aanvraag voor een kleine windmolen, tenzij de windmolen geplaatst wordt bij een klasse 1 bedrijf (een bedrijf met meest hinderlijke activiteiten op vlak van milieu). In dit geval beslist de deputatie over de aanvraag. Indien wettelijk vereist organiseert de gemeente een openbaar onderzoek.

De Vlaamse regering behandelt alle vergunningsaanvragen voor grotere windmolens. Het college dient het openbaar onderzoek te organiseren en verleent advies.

De gemeente heeft geen invloed op de timing van het openbaar onderzoek en dient de wettelijke bepalingen te volgen:

– Aanvragen voor grote windmolens worden volledig en ontvankelijk verklaard door het departement Omgeving.

– Een openbaar onderzoek moet worden opgestart binnen de periode van tien dagen na de datum waarop de aanvraag volledig en ontvankelijk is verklaard.

– Een openbaar onderzoek duurt dertig dagen (dit is niet anders tijdens een vakantieperiode).

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk