De Vetweyde: N-VA licht vooruitgang toe in aanslepend dossier

Het project Vetweyde, bedoeld om de hoge nood aan indoor sportvoorzieningen in Opwijk te lenigen wordt door de oppositie aangevochten. Het bestuur van N-VA Opwijk reageert daarop met de hiernavolgende informatienota.

“De Vetweyde gelegen aan de Droeshoutstraat is een site van ongeveer 50.000 m². Reeds op het einde van vorige eeuw is de gemeente begonnen met de verwerving van de gronden. Het terrein werd volgens de gewestplannen bestemd als recreatiegebied. Ook binnen de huidige planningscontext (RUP Nanove) blijft de mogelijkheid om deze zone als gebied voor dagrecreatie en sport verder te ontwikkelen. Bijkomend is het in Opwijk de enige locatie van enige omvang met een recreatieve bestemming.

Een netwerk van trage wegen tussen de Vetweyde, de Droeshoutstraat, de Kalkestraat en de Karenveldstraat voorziet een goede verbinding binnen de gemeente. De site is bovendien centraal gelegen in onze gemeente; ook voor de parochies Nijverseel en Droeshout en onze deelgemeente Mazenzele is de site makkelijk bereikbaar voor de zwakke weggebruiker. Dit zorgt ervoor dat iedereen met de fiets naar de sportterreinen kan komen. Hierdoor functioneert de sportcluster ook als een mooie recreatieve trekpleister voor het nieuwe landschapspark. Deze site moet alleszins bestaan uit een raamwerk van waterlopen met ecologische oevers, kleine landschapselementen en paden.

De gemeente heeft dringend nood aan bijkomende ruimte voor dagrecreatie en vooral indoor sportactiviteiten. Naar aanleiding van de jarenlange vraag vanuit de lokale zaalsport-verenigingen, heeft de gemeente in 2018 een enquête uitgevoerd om alle vragen en noden in kaart te brengen.

Naast het sportief/recreatieve aspect is het ook de bedoeling dat er gebouw- en speelinfrastructuur komt voor jeugdverenigingen.

De laatste maanden stelt de oppositie deze locatie in vraag. Het gesuggereerde alternatief, nl. het noordelijk deel van de site Van Breuze, is nooit weerhouden geweest in het verleden omwille van een aantal redenen. Er is reeds een grote auto-dominantie in de stationsomgeving en de moeilijke en onveilige bereikbaarheid voor de jeugdige sportbeoefenaar. Er dient ook aandacht besteed te worden aan het culturele erfgoed, een sporthal naast een kerkhof is niet aangewezen. Bovendien moet de bestemming hier dan nog gewijzigd worden, wat weer onnodige vertraging zou betekenen, terwijl de urgentie voor indoor sport al zeer hoog is.

De plaats die de gemeente nu onderzoekt om de sporthal in te planten bevindt zich in het westelijk deel van de site en dit om volgende redenen, namelijk de aansluiting bij bestaande sportinfrastructuur (tennis), de ontsluiting centraal via de Droeshoutstraat en verder weg van de bestaande bewoning.

Gezien we alle mogelijke opties op de site Vetweyde wensen te onderzoeken, hebben we ondertussen alle nodige proeven en metingen laten uitvoeren (infiltratieproeven, peilbuismetingen en geotechnisch onderzoek) en bovendien winnen we aansluitend schriftelijk advies in over de bouw van een sporthal, jeugdinfrastructuur en parking bij de bevoegde instanties. Om alle mogelijke pistes te onderzoeken vragen we een advies zowel voor de nu voorziene plaats van de sporthal als voor de totale project site Vetweyde.

De gemeente laat zich bijstaan door Belfius, hierbij kunnen we rekenen en beroep doen op hun ervaring met gelijkaardige projecten. De gemeenteraad heeft ondertussen gekozen om het dossier uit te bouwen via een “Design en Build” formule, waarbij de ontwerper en aannemer nà gunning samen werk maken van zowel het ontwerp als de daadwerkelijke uitvoering van het bouwproject.”

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk