Feestprogramma O.L.V.-Hemelvaartparochie

Na jarenlange restauratiewerken aan buiten- en binnenzijde van de voormalige abdij­kerk van Ninove, kan de paro­chie van O.L.V.-Hemelvaart sinds kort opnieuw volledig beschikken over haar kerk voor eucharis­tievieringen, huwelijken, doopsels en begrafe­nissen, en is deze historische ruimte weer toegankelijk voor toeristen. Deken Michel Bekaert en zijn pa­rochi­anen zetten dit heuglijk gebeuren de nodige luister bij met een feestpro­gram­­ma, dat begint op Pinksteren en zal worden afgeslo­ten op zondag 8 maart 2015.

 Feestprogramma

Op zondag 8 juni (Pinksteren) om 16 uur gaat prelaat Erik De Cuyper, abt van Grim¬≠ber¬≠¬≠gen, voor in een plechtige eucharistieviering, opgeluisterd door het dekenaal zang¬≠koor ‚ÄėJubilate Deo‚Äô.¬† Deze dankviering legt de band met het abdijverleden en met de spi¬≠rituele er¬≠fenis van de H. Norbertus die Ninove tot de Fran¬≠¬≠se revolutie deelde met Grim¬≠ber¬≠gen. De aanwezigen krijgen na de viering een hapje en een drankje aangeboden in het prach¬≠ti¬≠ge kader van het gerestaureerde kerkinterieur.

De Ninoofse abdijkerk is een uniek monument, omdat ze door √©√©n en dezelfde abt ‚Äď Fer¬≠di¬≠nand Vander Haeghen ‚Äď werd opgetrokken en ingericht tussen 1717 en 1754. De bouw was wel door drie van zijn voorgangers gepland en begonnen, maar nooit door¬≠gezet. √Č√©n van die voorgangers ‚Äď abt Kristiaan Roelofs ‚Äď was meer begaan met het ver¬≠werven van relikwie¬≠√ęn dan met een nieuwe kerk voor bedevaarders en kloosterlingen. Hij liet in 1647 het beroemde zilveren Corneliusschrijn vervaardigen, dat in de kerk per¬≠manent wordt tentoon¬≠gesteld en dat het middelpunt vormt van de jaarlijkse pinksterbe¬≠devaart. Over geschiedenis en betekenis van dit reliekschrijn houdt historicus Jaak Peers¬≠¬≠man een spreekbeurt op zondag 20 juni 2014, eveneens om 16.00 u. in de abdij¬≠kerk.

Een vesperviering, muzikaal verzorgd door het dekenaal zang¬≠koor ‚ÄėJubilate Deo‚Äô en het Fenikskoor, zal het feestprogramma afsluiten op zondag 8 maart 2015.

De restauratiewerken

Bij grote monumenten, zoals de voormalige abdijkerk van Ninove, is herstelling en res­tau­ratie bijna ononderbroken aan de orde. De laatste tien jaar echter volgden de werk­zaam­heden elkaar in snel tempo op, en kreeg de kerk veel van haar oorspron­kelijke schoon­heid terug.

Zo werd bij de dakwerken van 2008-2009 de vieringtoren met zijn acht dakkapellen in ere her­steld. Dat verbeterde na bijna tweehonderd jaar opnieuw de lichtinval in koepel en kruis­­beuk, maar zette meteen ook de erbarmelijke staat van het verf- en pleisterwerk in de kijker. De kerk opnieuw bepleisteren en verven was evenwel geen gemakkelijke op­gave, om­dat vooraf ook de on­der­liggende problemen met stabiliteit en opstijgend (en insijpelend) vocht een op­los­sing moes­ten krij­­gen.

Dus werd tussen 2012 en 2014 de monumentale westgevel gestabiliseerd met niet min­der dan 52 micropalen van 15 m. lengte, en verankerde men de muren rondom het kerk­schip en het koor met in totaal 352 meter stalen staven. Het vocht werd bestreden door de bui­tenmuren te injecteren met een vochtwerend middel en door het condenswater op te vangen in een gootje on­der elk raam. Toen daarna de scheuren in de muren waren gedicht, konden de pleister- en schil­derwerken beginnen. De parochianen bleven tijdens deze werken eucharistie vieren temidden van een indrukwekkend netwerk van stel­lin­gen. De plaats van hun vieringen veranderde naar gelang de werken vorderden: eerst in koor en kruisbeuk, daarna in het schip, en tenslotte weer in de kruisbeuk. Er moesten immers niet alleen pleister- en schilderwerken worden uitgevoerd, maar ook 650 mar­meren vloertegels waren aan vernieuwing toe.

Vandaag straalt de vroegere norbertijnenkerk opnieuw in helder wit, met 135 nieuwe sterren in verguld koper op de gewelfvlakken. Vanuit de koepel aan de binnenzijde van de viering­toren kijkt een witte duif met gespreide vleugels op de bezoeker neer. Er rest nog één titanenwerk: de restauratie van het houten meubilair, waaronder het koorge­stoelte en de monumentale altaarconstructies in het koor en in de transeptarmen. 

Topartikels editie Ninove-Dender