Strategisch patrimoniumplan voorgesteld: toekomstvisie voor gemeentelijke gebouwen

Wat omvat het huidige patrimonium van gemeente Meise? Welke kosten brengt dit nu en in de komende zestig jaar met zich mee en welke keuzes maakt het lokaal bestuur best betreffende het patrimonium? Op de gemeenteraad werd het strategisch patrimoniumplan voor Meise voorgesteld. Dit plan vormt een stevige basis voor het toekomstige beleid.

Tijdens de voorbije maanden werkte een stuurgroep met betrokken diensten en personen onder begeleiding van een studiebureau een strategisch patrimoniumplan uit voor lokaal bestuur Meise. Aan de hand van workshops met betrokkenen, werden toekomstvisies, wensen en behoeftes in kaart gebracht. Er worden geen uitgewerkte conclusies per gebouw meegegeven, wel gedragen toekomstvisies en prioriteiten, om nadien bepaalde sites verder in detail te kunnen aanpakken.

Op basis van deze inzichten, werd een actieplan per gebouw opgesteld. In het actieplan worden vervolgtrajecten met mogelijke partners gedefinieerd. Het actieplan vormt een nieuw en overzichtelijk startpunt voor het uitrollen van verdere geplande en gespreide investeringen. Inzichten en vaststellingen

Het gemeentelijk patrimonium in Meise bestaat uit 65 gebouwen. Sinds 1960 is het Meisese patrimonium sterk aangegroeid, niet evenredig met de meer gestage bevolkingsgroei. Anno 2022 (opstart MIMI) is er in totaal 54.493 m2 patrimonium oppervlakte verdeeld over 65gebouwen, vs. 19.991 inwoners. Er is daarom in Meise relatief veel patrimonium per inwoner. Gemiddeld is er in Vlaanderen een kleine 2 m2 aan gemeentelijk patrimonium per inwoner. In Meise is het startpunt 2,75 m2 per inwoner. Per locatie werd ook gekeken naar de bezettingsgraad en er gebeurde een budgettaire analyse waaruit bleek dat het huidige patrimonium een onderhoudskost heeft van 2.000.000 euro per jaar (12.000.000 euro per legislatuur) en een investeringskost van 3.000.000 euro per jaar (18.000.000euro per legislatuur).

“We werden in een aantal dossiers geconfronteerd met het feit dat er nooit een langetermijnvisie is uitgewerkt voor bepaalde gebouwen en sites”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Heyvaert (LB+). “Daarom hebben we beslist om een patrimoniumstudie uit te voeren. Hierin staat omschreven wat het huidig patrimonium concreet omvat en wat de impact is om het patrimonium in die vorm te behouden. Daarbij kijken o.a. we naar onderhouds- en investeringskosten en bezettingsgraad. Uit de workshops met de verschillende betrokkenen werden prioriteiten bepaald. Algemene principes zijn om in te zetten op clustering van functies, geen nieuw patrimonium in gebruik te nemen zonder bestaande ten volle te benutten, een langetermijnvisie uit te werken die door iedereen gedragen is en om het kortetermijndenken af te stemmen op die visie. Het uitwerken van een langetermijnvisie is voor mij persoonlijk belangrijker dan het realiseren van een project tijdens een legislatuur.”

“Daarnaast wil men het patrimonium mee inzetten in de doelstelling naar levendige dorpskernen”, vult schepen van Patrimonium Ruben Algaba (LB+) uit. “Het patrimonium moet daarom levendige functies krijgen waarbij veel belang gehecht wordt aan groene dorpskernen. Het Gemeenteplein met oud gemeentehuis in Wolvertem, de site aan het Ann-Christyplein en de site CVO en Sancta Maria zijn hier van groot belang voor. Op korte termijn is er nood aan een overkoepelende sportvisie en aan oplossingen voor de jeugdinfrastructuur.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise