Positieve reacties op nieuwe invulling projectsite Westrode: “90% blijft open ruimte”

Het grote publiek maakte zopas kennis met het nieuwe voorstel voor de invulling van de projectsite in Meise, net ten zuiden van de kern Westrode. Tijdens dit derde en laatste infomoment werd het resultaat toegelicht van de verschillende participatiemomenten met experts en inwoners. Op basis van feedback werd het voorstel om bijna 90% van de site in te vullen als open ruimte en met groene, zachte bestemmingen nog verder verfijnd.

Ruimtelijk procesmanager Tom Lagast (Space-Lab) begeleidt het traject voor projectpartners gemeente Meise en Haviland Intercommunale: “We pasten het eerdere voorstel van invulling verder aan en verfijnden het nog dankzij de nieuwe input van experten en inwoners. Het uitgangspunt om meer dan 65ha of zo’n 90% van de site om te vormen van een harde naar een zachte bestemming blijft bewaard. Net als de optie om een zone voor lokale en duurzame bedrijven te voorzien, die rechtstreeks naar de A12 wordt ontsloten. Het voorstel voor een campus werd volledig geschrapt en ook het voorstel om water uit de Molenbeek in het gebied te bufferen werd verlaten.”

“We behielden het idee van de geluidsbuffering door het oprichten van een groen bermenlandschap, maar pasten de plaats en positie aan de bestaande voetwegen en vegetatie aan. Om de ecologische verbinding te kunnen realiseren komen er op de bermen geen zonnepanelen. Zo kunnen de bermen spontaan verwilderen en ontstaat er op een gevarieerd bosgebied. Dat sluit aan bij een opener ruig natuurgebied met centraal een poel waar het grondwater kan dagzoomen.”

“Aan de oostzijde, parallel met de Patatestraat, wordt ruimte gelaten voor een ecologisch gemengd landbouwbedrijf dat zich richt op de korte keten maar ook mee kan instaan voor landschapsonderhoud. Percelen worden met houtkanten afgezoomd en waardevolle graslanden worden behouden.”

Bedrijvenzone in het noorden

“De bedrijvenzone wordt zo ingeplant dat de mogelijke hinder voor de omgeving zo klein mogelijk is. Zo wordt een begroeide geluidsmuur voorzien langs de oostzijde van de zone en worden een groene en natte buffer rond de zone aangelegd. Er worden vlotte en comfortabele voetgangers- en fietsverbindingen met het dorpscentrum voorzien. Alle toegangen voor auto- en vrachtverkeer gebeuren langs een centrale dreef, die via een nieuwe verbindingsweg aansluit op de A12. De bedrijfsgrootte wordt beperkt tot maximaal +/- 1.000m² om het aantal verplaatsingen te beperken. Er wordt gewerkt met collectieve groene parkings in waterdoorlatende verharding.”

“Energie wordt gezamenlijk opgewekt en opgeslagen en kan via een energie-coöperatieve ook ter beschikking gesteld worden voor de buurt. Bedrijven die samenwerken met de landbouw en/of natuur, bv. voor voedselverwerking of bio based materialen, hebben een streepje voor.”

Visienota

“Dit finale voorstel kwam tot stand dankzij de input van verschillende experts en instanties, aangevuld met feedback en suggesties van inwoners. In de volgende stappen zal nu het departement Omgeving van de Vlaamse overheid heel nauw betrokken worden, want het is de Vlaamse regering die uiteindelijk beslist over de invulling van de site. Deze visie is gedragen door buurtbewoners, experts en alle stakeholders en zal bijdragen tot een vlot verloop van het verdere proces.”

Op de website westrodemorgen.be vind je bijkomende informatie over de volgende stappen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise