Meise en Londerzeel stellen ambitieus klimaatactieplan voor

De gemeenteraad van Meise heeft zopas het klimaatactieplan Meise – Londerzeel vastgelegd, Londerzeel doet eerstdaags hetzelfde. De twee gemeenten streven naar een drastische vermindering van de CO2-uitstoot en nemen maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering op hun grondgebied te temperen.

Met de ondertekening van het Europees Burgemeestersconvenant in 2014 engageerde de gemeente zich al om een lokaal klimaatbeleid te voeren en 20% CO 2 te besparen tegen 2020 (t.o.v. 2011). Met de ondertekening van het nieuwe burgemeestersconvenant in 2020, engageerde het zich om nog verder te gaan en een nieuw Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat (SECAP of klimaatactieplan) op te maken.

Meise en Londerzeel opteerden voor de opmaak van Ă©Ă©n klimaatactieplan (SECAP) onder regie van de provincie Vlaams-Brabant. Het is een ambitieus plan dat tracht een antwoord te geven op de grote uitdagingen en problemen op vlak van klimaat: langdurige, warme, droge zomers met hittestress en watertekorten en anderzijds korte, hevige regenbuien met wateroverlast en erosie.

De doelstellingen van het klimaatactieplan zijn het streven naar een drastische vermindering van de CO2 -uitstoot (klimaatmitigatie) en het nemen van maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering op hun grondgebied te temperen (klimaatadaptatie): 40% CO2-reductie tegen 2030; klimaatneutraal tegen 2040/2050; en klimaatbestendig tegen 2050.

“Na de ongeziene overstromingen in Meise vorig jaar, en de langdurige droogte dit jaar is het overduidelijk: de klimaatopwarming slaat hard toe, ook in Meise. Met dit ambitieus plan onderneemt Meise actie tegen die klimaatopwarming”, aldus schepen van o.a. Leefmilieu Jonathan De Valck (N-VA).

Om de doelstelling te realiseren, is de medewerking nodig van iedereen: de verschillende diensten actief binnen het bestuur, maar ook de brede bevolking, inwoners, scholen, verenigingen, bedrijven, landbouwers
 Het ontwerp doorliep dan ook een inspraakronde met publicatie, de organisatie van een inspraakmoment, adviesverlening van Gecoro en milieuraad en de mogelijkheid om opmerkingen en suggesties te formuleren.

Het klimaatactieplan voorziet een belangrijke rol voor de ruimtelijke ordening, waaronder een doordachte kernversterking, het vrijwaren van open ruimte en ruimte voorzien voor hernieuwbare energie. Het plan bevat ook maatregelen en acties rond energiebesparing in gebouwen en mobiliteit: kiezen voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en ook elektrische en gedeelde mobiliteit.

Industrie, duurzame en lokale landbouw en duurzame consumptie krijgen ook een mooie plaats in het klimaatactieplan. Het plan voorziet een voorbeeldrol voor de gemeente, waarbij ze energiezuinig is, zorgt voor vergroening van het wagenpark en aanpassing doet aan de openbare verlichting.

Het plan voorziet ook maatregelen ter beperking van de verharde oppervlakte, met ruimte voor water, natuur en landbouw, en toegankelijk groen voor iedereen. Burgers, bedrijven en vereniging worden ook uitgenodigd om zelf initiatieven te nemen of voorstellen te formuleren, die door de gemeente met meer dan gewone interesse zullen bestudeerd worden.

Het klimaatactieplan, de adviezen van milieuraad en Gecoro en de individuele bemerkingen kunnen geraadpleegd worden op de website van de gemeente.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise