Bewoners Rossem halen slag thuis tegen mestbedrijf: provincie moet knoop doorhakken na vernietiging vergunning

De Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVB) heeft de vergunning voor mestopslag en mesttransport van het bedrijf Agroservice, gelegen in het landelijke Rossem, vernietigd. De buurtbewoners halen daarmee een slag thuis. Zij beklagen zich stank, stof- en lawaaihinder van dit industrieel mestbedrijf dat op 100 meter van de dorpskern ligt.

Twee jaar geleden verleende de gemeente Meise een vergunning om een digestaatlagune van 4600m3 te bouwen en aldus haar mestopslag en -transportbedrijf verder uit te breiden tot een industrieel opslag- en transportbedrijf. Buurtbewoners gingen in beroep bij de bestendige deputatie die de vergunning echter bevestigde. “Deze laatste miskende echter het advies van de provinciale omgevingsambtenaar naar concrete en precieze oplossingen voor de aangehaalde bezwaren in zijn onderzoek”, klinkt het bij de bewoners. “Met name de ontoereikende weginfrastructuur en de mobiliteitsimpact van het zware vrachtwagenverkeer, de geur-, stof- en lawaaihinder op en rond de exploitatie, de inpasbaarheid in het nabijgelegen Natura 2000 gebied en de mogelijke milieueffecten.”

Op grond hiervan heeft de RvVB nu de vraag tot vernietiging van de vergunning ingewilligd. “De strijd is nog niet gewonnen”, zegt buurtbewoner Marc Troch. “Onze bezwaren werden door de deputatie niet in rekening gebracht. Maar met de beslissing van vernietiging door de RvVB lijkt het ons onmogelijk dat zij de omstreden en nu ook vernietigde vergunningsbeslissing opnieuw zal kunnen toekennen zonder een grondige motivering. De onaangepaste weginfrastructuur in onze landelijke omgeving kan niet zomaar verholpen worden. De huidige problemen van stank, lawaai en stofhinder komende van Agroservice moet onmiddellijk stoppen.”

Volgens buurtbewoner Guido Meert is de klachtenstroom bij politie en gemeente enorm sinds 2 jaar. “Barbecueën in de tuin is onmogelijk wegens de geurhinder. Erger nog, steeds meer buurtbewoners klagen over irritatie aan ogen en keel. Zware vrachtwagens rijden op en af, dag en nacht, het hele jaar door op landelijke wegjes met slapeloze nachten tot gevolg. Een recente uitbreidingsaanvraag vanwege Agroservice leidde tot 218 bezwaarschriften op de 605 inwoners in Rossem.”

De provincie moet nu binnen de 120 dagen een nieuwe beslissing nemen. Dat kan een bestendiging van de vergunning zijn, mits extra motivatie, maar ook een afkeuring. Het gemeentebestuur moet eerst een advies verlenen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise