Forse investeringen en hogere belastingen in Grimbergs meerjarenplan

De Grimbergse gemeenteraad keurde op 19 december het budget 2014 en het meerjarenplan 2014-2019 goed.

Grimbergen kiest er voor om het personeelsbestand niet in te krimpen en, de bestaande dienstverlening te behouden en ook nog flink wat te investeren.

Maar dat heeft ook een prijs, want de onroerende voorheffing stijgt van 775 naar 900 opcentiemen en  de aanslagvoet voor de personenbelasting gaat van 6,5 naar 6,8 procent.

Daarmee blijft Grimbergen onder de gemiddelde aanslagvoeten in Vlaanderen.

‘Er werd in eerste instantie geopteerd om samen met alle gemeentediensten een aantal accenten van efficiëntie en besparing uit te werken’, zegt burgemeester Marleen Mertens.

‘Ook het zo realistisch mogelijk budgetteren was een oefening die hen gevraagd werd.’

‘Zo werd er bijvoorbeeld vastgesteld dat de huidige tarieven voor het gebruik van de sportinfrastructuur zeer ver verwijderd staan van de exploitatiekosten hiervan.’

‘Samen met de sportraad werd een nieuw tariefreglement opgesteld dat streeft naar een betere dekking van de onkosten van verwarming, verlichting en water door de sportverenigingen voor binnen- én buitenvelden. De aanpassing van de tarieven gebeurt stapsgewijs.’

‘Aan OCMW, politie, de vzw Cultuurcentrum en de vzw Heemschut wordt voortaan gevraagd om binnen een welbepaalde enveloppe te budgetteren.’

‘Aan hen om de ter beschikking gestelde geldmiddelen zo efficiënt mogelijk te benutten zonder de basisdienstverlening in het gedrang te brengen.’

Forse investeringen

Voorts wil Grimbergen de volgende zes jaar liefst 64,5 miljoen euro investeringen realiseren. De belangrijkste plannen zijn:

 • Het masterplan Strombeek-Bever vorm geven (uitbouw school ‘t Villegastje, nieuw onderkomen voor de bibliotheek en het OCMW, parkeerproblematiek, aanpak toren CC)
 • Waterzuivering verder aanpakken (Tangebeekcollector met aanpak van verschillende wegen in het centrum van Strombeek-Bever, heraanleg van riolering en wegenis Brusselsesteenweg, Beiaardlaan, Lagesteenweg…)
 • Erosiebestrijding en waterbuffering verderzetten (Potaarde, Molenveld)
 • Voor een verhoging van de energie-efficiëntie van de gemeentelijke gebouwen, de toename van het gebruik van hernieuwbare energie en de vermindering van de CO2-uitstoot van het gemeentelijke autopark door overschakeling op elektrische wagens en voertuigen op aardgas.
 • Op de Verbrande Brug zorgen voor heraanleg wegenis en vernieuwd circulatieplan
 • Capaciteitsuitbreiding onderwijs verwezenlijken (Strombeek-Bever, Beigem)
 • Een multi-functionele ontmoetingsplek voor jongeren inrichten
 • Ons bouwkundig erfgoed in stand houden of heropbouwen (vliegtuigloodsen, Charleroyhoeve, schuur Liermolen, restauratie beiaardkabine)
 • Het herwaarderingsplan van de Maalbeekvallei en de inrichting van het domein Ter Tomme uitvoeren
 • De kinderopvang verder uitbouwen
 • Digitale infoportieken aankopen.