Publieke raadpleging RUP ‘Groene rand Zellik-centrum’

De gemeente Asse maakt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor de ‘Groene rand Zellik-centrum’. Het opzet van het plan is het planologisch verankeren van open ruimte bestemmingen in delen van drie deelgebieden in Zellik. In kader van dit RUP loopt een publieke raadpleging.

Eerste participatiemoment

Overeenkomstig artikel 2.2.18. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening loopt gedurende 60 dagen een publieke raadpleging, en dit van 21 september 2023 tot en met 19 november 2023. Op 17 oktober 2023 organiseert de gemeente Asse een participatiemoment in zaal Den Horinck (Noorderlaan 20, 1731 Zellik). Dit participatiemoment gebeurt aan de hand van een infomarkt met vrije toegang tussen 16u en 20u.

Gedurende de periode van de publieke raadpleging kan je eventuele inspraakreacties over de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan kenbaar maken en aangetekend versturen aan het college van burgemeester en schepenen – t.a.v. de dienst Ruimtelijke planning en ondernemen, Gemeenteplein 1 te 1730 Asse, of je kan ze tegen ontvangstbewijs afgeven aan de balie van het gemeentehuis, Gemeenteplein 1 te 1730 Asse. Verder kan je eventuele inspraakreacties ook bezorgen door te mailen naar de dienst Ruimtelijke Ordening (ro@asse.be).

Bij de publieke inspraak wordt een onderscheid gemaakt tussen persoonsgegevens (zoals het e-mailadres, naam en adres) die meegedeeld worden per e-mail of brief, en de inhoud van de inspraakreactie zelf. De persoonsgegevens worden niet opgenomen in de scopingnota of in andere documenten die ter beschikking gesteld worden van het publiek. De inhoud van de inspraakreactie zelf kan echter wel opgenomen worden in publieke documenten.

Bij de dienst Ruimtelijke Ordening ligt de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ook fysiek ter inzage. Je maakt hiervoor best een afspraak maken door te mailen naar de dienst Ruimtelijke Ordening (ro@asse.be).

Over welk gebied gaat het?

Het plangebied is gesitueerd in het zuidoosten van Asse, een gemeente in de provincie Vlaams-Brabant aan de noordrand van het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Het plangebied ligt ten zuiden van Zellik, een deelgemeente in het oosten van Asse. De R0 ligt ten oosten en de E40 ten zuiden van het plangebied. Het ligt vlak bij de grens met Dilbeek.

De afbeelding geeft de afbakening van de drie plandelen weer. Het meest noordelijk gelegen gebied wordt benoemd als ‘Kortemansstraat’ (dit is de straat die dwars doorheen dit gebied loopt). Het middelste deel wordt benoemd als ‘Keienveld’ (volgens de straat die de zuidoostelijke grens van dit gebied vormt). Het meest zuidelijke deelgebied wordt benoemd als ‘Molenbeekdal’ (dit is de straat die de zuidelijke grens van het gebied vormt).
De grenzen van deze deelgebied komen overeen met de bestemmingsgrenzen in het VVSGB.

Wat is de bedoeling?

Het opzet van het plan is het planologisch verankeren van open ruimte bestemmingen in delen van drie deelgebieden gelegen in Zellik. De drie deelgebieden maken deel uit van de afbakening van het ‘Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplan Vlaams Strategisch Gebied Brussel en aansluitende open ruimtegebieden’.

Ze vormen een opportuniteit om als groene stapsteen te worden ingezet waarbij ze de groene rand rond Zellik centrum mee vorm geven.

Wat is de historiek?

  • Op 10 juli 2023 ging het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord met de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Groene rand Zellik centrum’.
  • Op 28 augustus 2023 keurde het college van burgemeester en schepenen de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Groene rand Zellik-centrum’ goed.

Waar zitten we momenteel in het proces?

Momenteel zit het RUP in stap 2 Organisatie van raadpleging publiek en adviesvraag (1ste participatiemoment). Het doel is om een eerste participatie te organiseren in een vroeg stadium van het proces om zo het draagvlak én de kwaliteit van het uiteindelijke RUP te vergroten. Dit participatiemoment dient om inbreng te krijgen over de probleemstelling, de inhoudsafbakening en de scope van het voorgenomen plan en bijhorende effectbeoordelingen.

Een verloop van het planningsproces, de proces- en startnota en de illustraties van de plandelen kan je hieronder downloaden.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk