ANPR-camera’s controleren op doorgaand zwaar vervoer, veilig verkeer en aankomende uitbreiding zone 30.

De gemeente Asse zet de ANPR-camera’s niet meer in voor controle op sluipverkeer, wel voor controle op doorgaand zwaar vrachtvervoer +3,5 ton.

Naar aanleiding van de werken op de N9 tussen Vaal en Langestraat plaatste het bestuur ANPR-camera’s. Het doel van deze slimme camera’s is steeds geweest om tijdens de werken op de N9 tussen Vaal en Langestraat de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de nabijgelegen woonwijken te verzekeren. De ongewenste neveneffecten van het gebruik van deze camera’s konden het gebruik van deze camera’s voor controle op plaatselijk verkeer niet langer verantwoorden.

De voorbije weken evalueerde de gemente samen met Haviland en de lokale politie, het ANPR-systeem grondig.

De uitgangspunten blijven dezelfde: veilige schoolomgevingen en schoolroutes, beschermen van de zwakke weggebruiker waarbij we zoveel als mogelijk conflicten tussen auto’s en trage weggebruikers willen voorkomen, doorgaand verkeer én zwaar vrachtvervoer op de gewestwegen houden én een maximale bereikbaarheid van het centrum.

Met een duidelijk overzicht van alle objectieve gegevens aan de hand van tellingen (intensiteitsmetingen, snelheden, flows, terugslag van de files op lokale en hoofdwegen, aantal overtredingen, …), de informatie uit de onlinebevraging bij de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan en de input uit de twee info- en dialoogmarkten, gaat de gemeente Asse aan de slag om een gedragen plan op te stellen.

Daarbij zet de gemeente Asse in op:

  • het weren van doorgaand vrachtverkeer +3.5T dat niet gericht is op leveringen in straten en wijken in Asse;
  • het weren van doorgaand autoverkeer (dat zo snel mogelijk op zijn locatie wenst te geraken en daarbij Asse doorkruist zonder er te stoppen, shoppen, verblijven, actief deel te nemen aan het gemeenschapsleven) uit de woonstraten;
  • veiligere verkeerssituaties door de snelheid te verlagen en het invoeren van een zone 30.

Verbod op doorgaand tonnageverkeer +3,5T

Op de noordelijke omleidingsroute (zone Langestraat, Keesdal, Lindendries, Bergveld,… tot Vaal) blijft de controle op doorgaand zwaar vervoer (+ 3.5T) behouden. Daarom blijven de camera’s actief tot het einde van de werken. Bestemmingsverkeer +3.5T zoals leveringen, busdiensten, landbouwvoertuigen kunnen dus nog steeds. 

De ANPR-camera’s op de zuidelijke route (zone Tenberg, Bekkerzeel, centrumzone van Asse) zullen niet meer ingezet worden voor controle op plaatselijk verkeer, maar enkel op doorgaand tonnagevervoer +3.5T zonder bestemming in deze gebieden. Het is de bedoeling dat het doorgaand verkeer en zwaar vervoer steeds de hoofdwegen en omleidingen gebruikt. Daarom blijft dit wel een zone voor plaatselijk verkeer (en blijft de signalisatie hiervoor aanwezig), maar de controles hierop verlopen niet meer via de ANPR-camera’s.

Invoeren zone 30

De komende maanden wordt een globaal plan voor het hele grondgebied onderzocht en uitgerold om de snelheid in de deelgemeenten en gehuchten waar de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het gedrang komt, te verlagen tot 30 km/u.

De invoering van deze zone 30 wordt gekoppeld aan een handhavingsplan dat nog dient uitgewerkt te worden.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk