Gratis parkeren en waardebonnen als steun voor lokale economie

Het gemeentebestuur van Asse heeft in samenwerking met alle oppositiepartijen een pakket van 600.000 euro samengesteld om de coronacrisis door te komen. Zo krijgen alle Assese gezinnen waardebonnen en wordt parkeren tijdelijk gratis.

Al meer dan twee maanden beheerst corona ons dagelijks leven. Met de start van de exitstrategie is het dragen van mondbescherming sinds 4 mei verplicht bij gebruik van het openbaar vervoer en aan te raden wanneer men het huis verlaat. De intercommunales Haviland en Interleuven namen het initiatief voor
een gezamenlijke aankoop van mondmaskers voor de gemeenten in Vlaams-Brabant. “Als gemeente tekenden wij, net als de meeste andere Vlaams-Brabantse gemeenten, hierop in. We verwachten in de week van 18 mei de helft van het aantal bestelde mondmaskers te ontvangen”, zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V).

Deze week werd ook een heel pakket aan steunmaatregelen aangekondigd om de coronacrisis door te komen. “Om deze steunmaatregelen en -acties voor te bereiden, werden in de schoot van de gemeenteraad drie werkgroepen opgericht: werkgroep Lokale economie & Financiën, werkgroep Vrije Tijd & Onderwijs en werkgroep Sociale zaken & Welzijn. De werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van elke politieke fractie (meerderheid en oppositie), belanghebbenden en administratieve medewerkers”, geeft burgemeester Van Elsen aan. “Onderstaande voorstellen werden besproken in deze werkgroepen waarbij gezocht werd naar een zo breed mogelijk draagvlak. Goed om weten is dat de lijst van maatregelen niet-limitatief en niet definitief is. Er kan in functie van de beschikbare middelen en nieuwe ideeën nog worden aangepast en uitgebreid.”

Vrije tijd en onderwijs

De gemeente zal de scholen ondersteunen in de praktische organisatie van de veilige heropstart. Ook de verenigingen kunnen rekenen op steun.

 • Verenigingen financieel ondersteunen bij de heropstart van hun activiteiten. Administratieve, logistieke en financiële ondersteuning bieden bij de uitwerking van een alternatief zomeraanbod door de verenigingen. Concreet wordt er 50.000 euro voorzien.
 • Concessievergoedingen voor de gemeentelijke infrastructuur worden opgeschort tot en met 31 augustus. Deze beslissing heeft een financiële impact van 32.000 euro. Het totaal aan gederfde inkomsten voor de cultuur-, jeugd- en sportinfrastructuur (huurgelden en ticketverkoop) bedraagt
  135.000 euro.

Sociale zaken en welzijn

De werkgroep Sociale zaken en welzijn richt zijn aandacht in het bijzonder op deze mensen die door de huidige crisis hard worden getroffen omdat zij in normale omstandigheden maar net het hoofd boven water kunnen houden. Hun problemen worden nu door inkomensverlies (zoals technische werkloosheid,…) onmiddellijk veel zwaarder om dragen.

 • Specifieke aandacht voor de 75-plussers om de impact die de coronacrisis op hen heeft, te verzachten. De werkgroep voorziet een ‘antivervelingspakket’ (naar analogie met wat reeds gedaan werd voor kinderen uit kansarme gezinnen). Alleenstaanden worden gecontacteerd via alle mogelijke kanalen (telefoon, kaartje in de bus, digitale kanalen en vooral ook de persoonlijke contacten en sociale controle door buren en kennissen).
 • Alle verenigingen uit Asse worden opgeroepen om samen te werken aan de oprichting van een solidariteitsfonds om de digitale achterstand bij de schoolgaande jeugd weg te werken.
 • Het uitbreiden van de pro-Deozittingen en gratis juridische bijstand voor de begeleiding van mensen in problemen om gerechtszaken te vermijden.
 • Inzetten op het grote belang van gezonde voeding, concreet door soep- en fruitbedeling aan de kinderen tijdens de vakantie bij de speelpleinwerking, het organiseren van lessen over gezond en goedkoop koken en het aanbieden van voedselbonnen waar nodig.

Lokale economie en financiën

De werkgroep Lokale economie & Financiën heeft zich voornamelijk gefocust om extra ademruimte te geven aan de ondernemers en het promoten van het ‘winkelhieren’. Dit naast de reeds genomen maatregelen op het federale en Vlaamse niveau.

 • De ondernemingen krijgen uitstel van betaling van de bedrijfsbelasting tot einde december. Bovendien wordt de huidige vrijstelling van bedrijfsbelasting verhoogd van 200 m² naar 500 m², voor wat het aanslagjaar 2020 betreft. Deze beslissing heeft een financiële impact van 140.000 euro.
 • Een geschenkbon van 25 euro voor elk gezin in Asse. Concrete uitwerking in vijf bonnen van elk vijf euro, te gebruiken bij de lokale handelaars en horeca tot einde december. Het gaat om een bedrag van 337.000 euro.
 • Gratis parkeren volgens het systeem van de blauwe zone tot en met 31 augustus op parking Gemeenteplein, Hopmarkt, Kerkplein, Nieuwstraat en Prieelstraat. Financieel komt dit op 50.000 euro.
 • Verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de adviesraad lokale economie in 2020 en 2021 tot een jaarlijks bedrag van 7.000 euro.
 • Advertentieruimte kopen in de lokale huis-aan-huisbladen Klakson en Goeiedag, met als doel te focussen op de lokale economie. Kostprijs: 4.700 euro.

Tot slot worden de minderinkomsten naar aanleiding van de coronacrisis voorlopig geraamd op 1.150.000 euro. Daarin zit onder meer 900.000 euro minder opbrengsten van de personenbelasting, onroerende voorheffing en dergelijke en 250.000 euro vermindering van reclamedrukwerk en de parkeerconcessie. Het steunpakket dat nu op tafel ligt zal de gemeente al ongeveer 600.000 euro kosten waardoor de coronacrisis de gemeente nu al rechtstreeks 2 miljoen euro zal kosten.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk