Bestuurlijk handhaving in politiezone AMOW

Bestuurlijke handhaving van criminaliteit wint aan aandacht en belang. Ook binnen de politiezone AMOW. ‘Bestuurlijke handhaving’ betekent dat de overheid op een gestructureerde wijze werk maakt van het beteugelen van (o.m. economische) criminaliteit als het witwassen van misdaadgeld of het organiseren van illegale economische activiteit. Tot voor kort werd vooral ingezet op controles en een strafrechterlijke repressieve aanpak.

Daarom dringt een preventieve aanpak zich op, bijvoorbeeld door aanvragers van een vergunning op voorhand te screenen. Het moet ook mogelijk zijn vergunningen in te trekken of administratieve sancties op te leggen.

Provinciegouverneur De Witte wil dat de provincie hierin een coördinerende rol speelt. Vandaar dat wordt gestart met een provinciale werkgroep die de bestuurlijke handhaving van criminaliteit zal bestuderen, zal bepalen in welke structuur er wordt gewerkt en hoe er met bestaande initiatieven (zoals ARIEC Limburg) wordt samengewerkt. Politiezone AMOW levert een actieve bijdrage aan deze werkgroep.

Inmiddels zit de PZ AMOW echter niet stil. De afgelopen weken werden verscheidene controleacties uitgevoerd in verschillende gemeenten van de politiezone. De arrondissementele inspectiediensten wierpen – met bijstand van de politie – horecazaken, transportfirma’s en een massagesalon aan een uitgebreide controle. Er werden voornamelijk inbreuken op de wetgeving rond de sociale zekerheid en de arbeidsduur en –contracten vastgesteld, maar er werd ook illegale tewerkstelling vastgesteld en een inbreuk op het taaldecreet. Een persoon in staat van illegaal verblijf werd gearresteerd.

Daarnaast blijft de politiezone ook inzetten op preventie. De preventiedienst tracht op geregelde tijdstippen de inwoners attent te maken op het herkennen en zeker melden van verdacht gedrag. Binnenkort beschikt de fietsbrigade van de politie ook over enkele speedpedelecs, waarmee zij op de fietssnelwegen kan patrouilleren, maar ook sneller van de ene wijk naar de andere kan fietsen. Voorts organiseert de preventiedienst regelmatig graveeracties voor fietsen, en recent ook voor personenwagens.

Tot slot helpen technologische middelen uiteraard ook bij het bewaken en het voorkomen van illegale activiteiten. In nauwe samenwerking met de gemeentediensten wordt werk gemaakt van een uitbreiding van het cameranetwerk. Daarnaast neemt de politie de komende maanden een nieuw voertuig met ANPR-camera in gebruik. Op die manier kunnen de voertuigen van gezochte personen beter worden opgespoord, maar ook verkeersovertreders (mensen zonder geldig rijbewijs, zonder geldige verzekering,…) lopen sneller tegen de lamp.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk