Provincie lanceert zes ruimtelijke plannen voor Asse

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde vanmiddag de voorlopige vaststelling goed voor zes provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP) voor Asse: ‘Regionaal bedrijventerrein Mollem en aansluitend open agrarisch gebied met landschappelijke waarde’ , ‘Rondweg N9k’, ‘Stadsrandbos’, ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Asse – Afbakeningslijn’, ‘Stedelijke ontwikkelingszones, kleinhandel en gemeenschapsvoorzieningen’ en ‘Beperking grootschalige en ruimtebehoevende handel N9-N47-N285’.

Al deze plannen kaderen in de afbakening van het kleinstedelijk gebied Asse.

‘Twee jaar geleden zijn we gestart met een planningsproces voor het ‘kleinstedelijk gebied Asse’, zegt Julien Dekeyser (Open VLD), gedeputeerde voor ruimtelijke ordening. ‘De bedoeling van dit proces is een visie uit te tekenen op de ruimtelijke toekomst van Asse’.

De visie werd uitgewerkt in ruimtelijke uitvoeringsplannen, die een aantal bestemmingen binnen en aan de rand van het centrum van Asse juridisch vastleggen.

‘We hebben op vraag van de Vlaamse overheid de rondweg mee opgenomen in onze plannen’, zegt gedeputeerde Julien Dekeyser. ‘Zo wordt de aanleg ervan juridisch mogelijk gemaakt’.

Deze rondweg is een Vlaamse beleidskeuze die, omwille van een efficiënte en logische planopmaak, binnen het provinciaal plan is opgenomen. Het Vlaamse Gewest is en blijft het bevoegde beleidsniveau voor de effectieve aanlegplannen, de uiteindelijke aanleg van de rondweg en eventuele bijbehorende onteigeningen.

Openbaar onderzoek en infomarkt

Van 8 januari tot en met 7 maart 2016 krijgt iedereen de kans om tijdens een openbaar onderzoek deze plannen in te kijken en eventuele bezwaren in te dienen.

De provincie organiseert ook op 18 en 19 januari een infomarkt waarop geïnteresseerden vragen kunnen stellen over het planningsproces en de inhoud van de uitvoeringsplannen aan de planontwerpers. De plannen kunnen in detail bekeken worden en brochures met meer info kunnen mee naar huis genomen worden.

Deze infomarkt vindt plaats in het gemeentehuis van Asse, op maandag van 14 tot 16 uur en op dinsdag van 9 tot 12 en van 14 tot 19 uur.

In het voorjaar van 2016 worden alle ingediende bezwaren behandeld door de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening.

De provincieraad neemt ten slotte, op basis van dit advies, in de zomer een definitieve beslissing over de inhoud van de plannen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk